Parashikimi dhe realizimi i prokurimeve

Regjistri i Parashikimit te Prokurimeve 2019
Regjistri i Realizimit te Prokurimeve 2018
Regjistri i Parashikimit te Prokurimeve 2018
Regjistri i Realizimit te Prokurimeve viti 2017
Regjistri i Parashikimit te Prokurimeve 2016
Regjistri i Realizimit te Prokurimeve viti 2016
Regjistri i Parashikimit te Prokurimeve 2015
Regjistri i Realizimit te Prokurimeve viti 2014