Datë 23.05.2018 NJOFTIM Drejtoria e Përgjithshme e ALUIZNI-t publikon listën emërore në Rang Republike të kalimit të pronësisë së parcelës ndërtimore qytetarëve të cilët kanë ndërtuar në tokë shtet apo …

DREJTORIA E ALUIZNI-T TIRANË-2 Nr. 1099 prot.                                                         Tiranë, më 03.05.2018 SHPALLJE MBI PROCEDURËN E LEGALIZIMIT Në përmbushje të pikës 1, gërma b), pikës 3, si dhe pikës 6), të …

Datë 05.12.2017 NJOFTIM PËR KRYERJEN E PAGESËS SË TARIFAVE TË SHËRBIMIT PËR PAJISJE ME ÇERTIFIKATË PRONËSIE Subjektet më poshtë duhet të paraqiten pranë Drejtorisë së ALUIZNI-t Tirana Veri me adresë …

Datë 05.12.2017 NJOFTIM PËR PROCEDURAT E LEGALIZIMIT TË “GODINË BANIMI DHE SHËRBIMESH 2,4,5,6 DHE 10 KAT ME 2 KAT PARKIM NËNTOKË”, NË RR. “FREDERIK SHIROKA”, NË EMËR TË SUBJEKTIT NDËRTUES …

AGJENCIA E LEGALIZIMIT, URBANIZIMIT DHE INTEGRIMIT TE ZONAVE/NDERTIMEVE INFORMALE SHPALLJE KONKURIMI I HAPUR PËR VENDET VAKANTE PRANË AGJENCISË SË LEGALIZIMIT, URBANIZIMIT DHE INTEGRIMIT TË ZONAVE/NDËRTIMEVE INFORMALE Në mbështetje të ligjit …

DEKLARATE RRETH MIRATIMIT TE VKM “PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VKM NR. 280 DT. 01.04.2015”

AGJENSIA E LEGALIZIMIT, URBANIZIMIT DHE INTEGRIMIT TE ZONAVE/NDERTIMEVE INFORMALE                                                                                                     Tiranë, më 26.10.2016  DEKLARATE RRETH MIRATIMIT TE VKM “Për disa ndryshime dhe shtesa në VKM nr. 280 dt. …

NJOFTIM

NJOFTIM   Në mbledhjen e djeshme të Këshillit të Ministrave, u miratuan disa ndryshime në VKM nr.589/2014, “Për përcaktimin e procedurave të evidentimit faktik në terren të ndërtimeve pa leje/shtesave …