𝐍𝐉𝐎𝐅𝐓𝐈𝐌 𝐏𝐄𝐑 𝐊𝐎𝐍𝐒𝐔𝐋𝐓𝐈𝐌 𝐏𝐔𝐁𝐋𝐈𝐊, 𝐙𝐊 𝟐𝟓𝟏𝟖 𝐋𝐔𝐊𝐎𝐕𝐄-(𝐁𝐥𝐥𝐨𝐤𝐮 𝟏 𝐃𝐇𝐄 𝟐), 𝐁𝐀𝐒𝐇𝐊𝐈𝐀 𝐒𝐀𝐑𝐀𝐍𝐃𝐄

Në kuadër të regjistrimit fillestar të pasurive të paluajtshme në DVASHK, Sarande, Kadastra Shqiptare njofton: Pas përfundimit të punimeve fushore dhe administrimit të dokumentacionit shtetëror për aktet e pronësisë në Zonën Kadastrale 2518 fshati Lukovë, Bashkia Sarand, është pregatitur regjistri kadastral për këtë zonë, Blloku 1 dhe 2, ku rezultojnë 1105 pasuri të paluajtshme. Në zbatim të Urdhrit Nr.1081 dt. 16.06.2021, të Drejtorit të drejtorisë vendore të ASHK-së Sarandë, prej datës 21.06.2021 fillon konsultimi publik i të dhënave të regjistrimit fillestar për ZK.2518 Lukovë-(Blloku 1dhe 2). Konsultimi publik për këto pasuri do të kryhet për një periudhë kohore 45 ditore dhe 𝐝𝐨 𝐭𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐟𝐮𝐧𝐝𝐨𝐣𝐞 𝐦𝐞 𝐝𝐭 𝟎𝟒.𝟎𝟖.𝟐𝟎𝟐𝟏. Gjatë kësaj periudhe, në zyrën e konsultimit publik mund te depozitohen dokumentacion pronësie si dhe çdo pretendim apo ankesë në lidhje me të dhënat e pronësisë të shpallur. Harta kadastrale dhe të dhënat e pronësisë do të jenë të afishuara në zyrën e informacionit me adresë godina e njësisë administrative Lukovë, si dhe në faqen e internetit www.ashk.gov.al

Në rast se, pas konsultimit të hartës kadastrale, do të keni paqartësi apo ankesa mund të shkruani për sqarime pranë adresës tonë email: KONSULTIM.PUBLIK@ASHK.GOV.AL

Përjashtimisht, në rastet kur do të jetë e nevojshme depozitimi i dokumentacionit origjinal të akteve të pronësisë, ai do të dorëzohet sipas procedurës ligjore të pranimit të dokumentave pranë DV.ASHK Sarandë . Te gjithë titullmbajtësit janë të mirëpritur të ndjekin procesin e konsultimit publik për të përfunduar më sukses këtë proces dhe pajisjen me certifikatë pronësie.

Ju sugjerojmë të lexoni edhe: