headALUIZNI

Datë 05.12.2017

NJOFTIM

PËR KRYERJEN E PAGESËS SË TARIFAVE TË SHËRBIMIT PËR PAJISJE ME ÇERTIFIKATË PRONËSIE

Subjektet më poshtë duhet të paraqiten pranë Drejtorisë së ALUIZNI-t Tirana Veri me adresë Rruga “Skënder Kosturi”, Tiranë, për të marrë njoftimin për të kryer pagesën e shërbimit për aplikim në llogarinë bankare të ZVRPP-së.

Ju lutemi kërkoni emrin në listën e plotë në dokumentin bashkëlidhur këtij njoftimi.