Datë 23.05.2018

NJOFTIM

Drejtoria e Përgjithshme e ALUIZNI-t publikon listën emërore në Rang Republike të kalimit të pronësisë së parcelës ndërtimore qytetarëve të cilët kanë ndërtuar në tokë shtet apo në tokë të të tretëve si dhe emrat e qytetarëve të cilët do të shpronësohen në vlerë montare nga shteti për tokën që ju është zënë nga ndërtimet informale.

Në VKM-në e publikuar ditën e hënë, dt. 21.05.2018 thuhet “Miratimin e kalimit të së drejtës së pronësisë në favor të subjekteve përfitues, për 242 (dyqind e dyzet e dy) parcela ndërtimore të objekteve të legalizuara dhe kompensimin financiar të pronarëve të pasurive të paluajtshme që preken prej tyre, sipas shtojcës bashkëlidhur këtij vendimi”.

Më poshtë gjeni emrat e përfituesve:

LISTA EMERORE E SUBJEKTEVE QE PREKEN NGA NDERTIMET INFORMALE TE KUALIFIKUARA, MASA DHE VLERA E SHPERBLIMIT:
Shkarko ketu:LISTA EMERORE E PERFITUESVE TE KALIMIT TE SE DREJTES SE PRONESISE DHE MASA E VLERA E SHPERBLIMIT PER SUBJEKTET QE KOMPENSOHEN:
Shkarko ketu:Shkarko ketu: