DREJTORIA E ALUIZNI-t TIRANË RURALE

Tiranë, më 01.10.2018

SHPALLJE

PËR PROCEDURAT E LEGALIZIMIT TË “GODINË BANIMI DHE SHËRBIMESH “5 KATE +1 KAT NËNTOKË DHE NËNÇATI, LIQENI I THATË NJËSIA ADMINISTRATIVE FARKË”, NË EMËR TË SUBJEKTIT NDËRTUES SHOQËRIA “2t” DHE SHOQËRI INVESTITORE “TIXHEI M”

Në përmbushje të pikës 1, gërma b), pikës 3, si dhe pikës 6), të VKM-së, nr. 19, datë 11.01.2017, “Për përcaktimin e rregullave të legalizimit të objekteve me leje ndërtimi, në të cilat janë kryer shtesa anësore dhe/ ose në lartësi ose ndryshime të funksionit të hapësirave dhe të objektve shumëkatëshe pa leje, të destinuara për kalimin e së drejtës së pronësisë apo qiradhënien”, procedura e legalizimit e objektit “GODINË BANIMI DHE SHËRBIMESH  “5 KATE ­+1 KAT NËNTOKË DHE NËNÇATI”, me subjekt ndërtues shoqëria “2T” dhe shoqëri investitore shoqëria “TIXHEI M” me adresë Liqeni i Thatë, Farkë, do të vijojë në favor të poseduesve të njësive individuale.

Zotëruesit e njësive individuale sipas tabelës së më poshtme, jane të lutur të paraqiten pranë Drejtorisë së ALUIZNI-t Tiranë Rurale, Rr. Durrësit, Laprakë (përball ish godinës së AMC).

Duke ju falënderuar për mirëkuptimin,

DREJTOR

GENTIAN MEÇAJ

 

Lista e subjekteve: