DREJTORIA E ALUIZNI-t ZONAT TURISTIKE

Tiranë, më 22.10.2018

SHPALLJE

PËR TËRHEQJEN E LEJES SË LEGALIZIMIT

Drejtoria e ALUIZNI-t Zonat Turistike, pasi ka marrë në shqyrtim kërkesat për legalizimin e nërtimeve informale, shtesave në ndërtimet pa leje, referuar percaktimeve të ligjit Nr. 9482 datë 03.04.2006, “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje” i ndryshuar, e akteve të dala në zbatim të tij, ka përfunduar këtë procedurë duke emetuar rast pas rasti Lejet e Legalizimit.

Nisur nga sa më lart, ju informojmë se shtetasit e cituar sipas listës emërore bashkëlidhur, duhet të paraqiten pranë drejtorisë së ALUIZNI-t Zonat Turistike, Rr. Dora D’Istria, Nr.2, Tiranë, për tërheqjen e Lejes përkatëse të Legalizimit.

DREJTOR

INA PELESHKA

 

Lista e subjekteve: