Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Vlorë

DREJTORIA E ASHK VLORË

Dt. 16.11.2020

SHPALLJE

Drejtoria rajonale e ASHK Vlorë bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Continue reading Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Vlorë

Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – Tirana Veri

DREJTORIA ASHK TIRANA VERI

Dt. 24.11.2020

SHPALLJE

Drejtoria vendore e ASHK Tirana Veri bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.

Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – Tirana Veri

DREJTORIA ASHK TIRANA VERI

Dt. 24.11.2020

SHPALLJE

Drejtoria vendore e ASHK Tirana Veri bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.

Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – Gjirokastër

DREJTORIA ASHK GJIROKASTËR

Dt. 24.11.2020

SHPALLJE

Drejtoria rajonale e ASHK GJIROKASTËR bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.

Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Shkodër

DREJTORIA E ASHK SHKODËR

Dt. 23.11.2020

SHPALLJE

Drejtoria rajonale e ASHK SHKODËR bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Continue reading Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Shkodër

ÇERTIFIKATA PËR TOKAT BUJQËSORE, SHIJAK

DREJTORIA E PËRGJITHSHME

Dt. 20.11.2020

Lame: Ky shesh me karrige bosh, është alarm për seriozitetin e kësaj pandemie.

Dje në shesin qendror të Shijakut ishte parashikuar aktiviteti i rradhës i Kadastrës Shqiptare për fillimin e rregjistrimit masiv të tokës bujqësore. Por masat e fundit anti-kovid të miratuara nga Qeveria, e bënë të pamundur një gjë të tillë. Në këto kushte, drejtori i Përgjithshëm i Kadastrës Artan Lame dhe Kryetari i Bashkisë Elton Arbana, vijuan me dhënien në mënyrë simbolike e vetëm 2-3 prej certifikatave.
Në sheshin e qytetit, aty ku u organizua edhe aktiviteti, karriget në mënyrë simbolike u lanë bosh pa qytetarë.

Continue reading ÇERTIFIKATA PËR TOKAT BUJQËSORE, SHIJAK

Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Kavajë

DREJTORIA E ASHK KAVAJË

Dt. 19.11.2020

SHPALLJE

Drejtoria rajonale e ASHK KAVAJË bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Continue reading Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Kavajë

Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Gjirokastër

DREJTORIA E ASHK GJIROKASTËR

Dt. 19.11.2020

SHPALLJE

Drejtoria rajonale e ASHK GJIROKASTËR bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Continue reading Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Gjirokastër

Shpallje konkurimi për vende vakante

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ASHK

Dt. 16.11.2020

Në mbështetje të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar , ligjit 111/2018 “Për Kadastrën”, neni 11, Agjencia Shtetërore e Kadastrës, shpall konkurimin për pozicionet vakante si më poshtë:

Në Drejtorinë Vendore të ASHK-së Durrës

 • Përgjegjës Sektori (1) në profilet: Gjeodezi; Inxhinieri Ndërtimi; Arkitekturë; Urbanistikë; Gjeoinformatikë; Jurist; Kategoria: III-b. Niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”.
 • Përgjegjës Sektori (1) në profilet: Gjeodezi; Inxhinieri Ndërtimi; Arkitekturë; Urbanistikë; Gjeoinformatikë; Kategoria: III-b. Niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”.
 • Specialist (2),  në profilet: Gjeodezi; Inxhinieri Ndërtimi; Arkitekturë; Urbanistikë; Gjeoinformatikë; Kategoria: IV-b. Niveli minimal i diplomës “Bachelor”.
 • Specialist (1),  në profilin: Jurist; Kategoria: IV-b, Niveli minimal i diplomës “Bachelor”.

Në Drejtorinë Vendore të ASHK-së Dibër

 • Specialist (1),  në profilet: Gjeodezi; Inxhinieri Ndërtimi; Arkitekturë; Urbanistikë; Gjeoinformatikë, Inxhinieri; Kategoria: IV-b. Niveli minimal i diplomës “Bachelor”.
 • Specialist (1), në profilet: Gjeodezi; Inxhinieri Ndërtimi; Arkitekturë; Urbanistikë; Gjeoinformatikë, jurist; Kategoria: IV-b. Niveli minimal i diplomës “Bachelor”.
 • Specialist (2), në profilin: Jurist; Kategoria: IV-b, Niveli minimal i diplomës “Bachelor”

Në Drejtorinë Vendore të ASHK-së Dibër

 • Specialist (1),  në profilin: Jurist; Kategoria: IV-b, Niveli minimal i diplomës “Bachelor”

Kushtet që duhet të plotësojë kandidatët:
Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e përgjithshme, të përcaktuara në legjislacionin e shërbimit civil sipas ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar.

Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e posaçme, si vijon:

 • Për pozicionet “Specialist” duhet të zotërojnë diplomë të Arsimit të Lartë, nivelit minimal “Bachelor”, në profilin e kërkuar dhe, të kenë të paktën 1 (një) vit përvojë pune në profesion.
 • Për pozicionet “Përgjegjës Sektori”, duhet të zotërojnë diplomë të nivelit minimal “Master Shkencor”, në profilin e kërkuar, (Edhe diploma e nivelit “Bachelor” duhet të jetë në të njëjtën fushë) dhe, të kenë të paktën 2 (dy) vite punë në profesion.
 • Të mos kenë masë largim nga puna në fuqi.
 • Preferohet të kenë trajnime apo kualifikime në fushën përkatëse.
 • Të kenë njohuri të gjuhës angleze ose të një gjuhe tjetër të BE-së.

Aplikimi dhe dorëzimi i të gjitha dokumenteve të cituara më sipër, do të bëhet, nëpërmjet postës zyrtare, apo dorazi në Zyrën e Protokollit pranë Drejtorisë së Përgjithshme të ASHK-së ose në adresën elektronike të ASHK-së punesime@ashk.gov.al
**Dorëzimi i dokumenteve duhet të bëhet brenda datës: 25.11.2020.
Më poshtë gjeni të plotë shpalljen për konkurim:

Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Vlorë

DREJTORIA E ASHK VLORË

Dt. 16.11.2020

SHPALLJE

Drejtoria rajonale e ASHK Vlorë bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Continue reading Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Vlorë