Për anullimin e pjesshëm të shpalljes së vendeve vakante shpallur me datë 27.08.2020

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ASHK

Dt. 18.09.2020

Ju njoftojmë për anullimin e pjesshëm të shpalljes për vende vakante publikuar në datën 27.08.2020 të pozicioneve në vijim:

Përgjegjës Sektori (2) në profilin: ekonomi – financë. Kategoria: III-b. Niveli minimal i diplomës “Bachelor”, në Krujë (1), Lezhë (1).
Përgjegjës Sektori (1) në profilet: Gjeodezi; Topografi, Ing. Ndërtimi; Ing. Mjedis; Arkitekturë; Urbanistik;. Kategoria: III-b. Niveli minimal i diplomës “Bachelor”, në Lezhë (1).
Specialist (Arkiv / Protokolli) (2), profili: Arsim i lartë, Kategoria: IV-b. Niveli minimal i diplomës “Master Shkencor” në Gjirokastër (1), Lezhë (1).

Shpalljen e mëparshme e gjeni të plotë në link-un më poshtë:

Shpallje konkurimi për vende vakante

Shpallje konkurimi për vende vakante

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ASHK

Dt. 18.09.2020

Në mbështetje të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar , ligjit 111/2018 “Për Kadastrën”, neni 11, Agjencia Shtetërore e Kadastrës, shpall konkurimin për pozicionet vakante si më poshtë:

  • Përgjegjës Sektori (2) në profilin: ekonomi – financë. Kategoria: III-b. Niveli minimal i diplomës ” Master Shkencor “, në Krujë (1), Lezhë (1).
  • Përgjegjës Sektori (1) në profilet: Gjeodezi; Topografi, Ing. Ndërtimi; Ing. Mjedis; Arkitekturë; Urbanistik;. Kategoria: III-b. Niveli minimal i diplomës ” Master Shkencor “, në Lezhë (1).
  • Specialist (Arkiv / Protokolli) (2), profili: Arsim i lartë, Kategoria: IV-b. Niveli minimal i diplomës “Bachelor” në Gjirokastër (1), Lezhë (1).

Kushtet që duhet të plotësojë kandidatët:
Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e përgjithshme, të përcaktuara në legjislacionin e shërbimit civil sipas ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar.
Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e posaçme, si vijon:

  • Për pozicionet “Specialist” duhet të zotërojnë diplomë të Arsimit të Lartë, nivelit minimal “Bachelor”, në profilin e kërkuar dhe, të kenë të paktën 1 (një) vit përvojë pune në profesion.
  • Për pozicionet “Përgjegjës Sektori”, duhet të zotërojnë diplomë të nivelit minimal “Master Shkencor”, në profilin e kërkuar, (Edhe diploma e nivelit “Bachelor” duhet të jetë në të njëjtën fushë) dhe, të kenë të paktën 2 (dy) vite punë në profesion.
  • Të mos kenë masë largim nga puna në fuqi.
  • Preferohet të kenë trajnime apo kualifikime në fushën përkatëse.
  • Të kenë njohuri të gjuhës angleze ose të një gjuhe tjetër të BE-së.

Aplikimi dhe dorëzimi i të gjitha dokumenteve të cituara më sipër, do të bëhet, nëpërmjet postës zyrtare, apo dorazi në Zyrën e Protokollit pranë Drejtorisë së Përgjithshme të ASHK-së ose në adresën elektronike të ASHK-së punesime@ashk.gov.al
**Dorëzimi i dokumenteve duhet të bëhet brenda datës: 25.09.2020.
Më poshtë gjeni të plotë shpalljen për konkurim:

AFATI I FUNDIT PËR PLOTËSIMIN ME AMTP

DREJTORIA E PËRGJITHSHME

Dt. 12.09.2020

AFATI I FUNDIT PËR PLOTËSIMIN ME AMTP

Siç jeni në dijeni, më 07.05.2020 hyri në fuqi ligji “Për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërisë”.
E kemi thënë që në krye të herës që ky ligj, siç e thotë dhe titulli i tij, do të përmbyllë të gjitha marrëzitë e bëra me pronat në Shqipëri në këto tre dekada.

Pjesë e këtij proçesi është dhe ai i efekteve të ligjit 7501/1991 “Për tokën”. Në kuadër të këtyre sfidave, pas asaj të përmbylljes së proçesit të legalizimeve, është sfida e çertifikimit të tokës buqësore.
Kjo sfidë përbëhet nga përfundimi i pajisjes me tokë të atyre familjeve dhe kategorive për të cilat ende nuk është bërë; nga përfundimi i proçesit të pajisjes me AMTP (Akti i Marrjes së Tokës në Pronësi) i tyre; gjithashtu edhe regjistrimi dhe çertifikimi i pronës në fshat.

Kujtoj këtu se nga proçesi i ndarjes së tokës, deri tani kanë përfituar rreth 450.000 familje fshatare, me rreth 1.8 milion pasuri toke, një pjesë e mire e të cilave janë ende të pacertifikuara. Pikërisht në këtë proçes është fokusuar puna jonë gjatë këtij viti.
Përtej kësaj, përsa mund të duket absurd, ende rezultojnë rreth 22.000 familje fshatare të cilat janë pajisur pjesërisht ose nuk janë pajisur asnjëherë me tokë buqësore.
Pra, nga njëra anë, siç e dimë të gjithë, rezultojnë abuzime pa fund për tokat buqësore; dhe nga ana tjetër, pas dekadash të tëra rezultojnë me mijëra familje që nuk janë pajisur ende me tokë buqësore.

Disa herë përgjatë viteve, qeveritë e kanë zgjatur afatin e pajisjes me tokë, por pa qënë në gjendje ta përmbyllin asnjëherë atë.
Ligji 20/2020 i vënë kapakun përfundimtar këtij proçesi, duke i bërë një thirrje përfundimtare me afat 6 mujor këtyre familjeve. Duke pasur parasysh që ligji ka hyrë në fuqi në 07.05.2020, i bie që ky afat të përfundojë me 07.11.2020.
Ky ligj, parashikon që brenda këtyre 6 muajve, të gjitha këto familje mund të aplikojnë pranë bashkive përkatëse, duke kërkuar pajisen me tokën buqësore që u takon.
Pra, në këtë afat 6 mujor, duhet që thjesht të zënë rradhën pranë Bashkive për hallkën tjetër, që është pajisja me AMTP.

Ligji i ri plotëson me tokë edhe shumë familje që e posedojnë në fakt tokën në fshat, pasi ka qenë pron e tyrja që para krijimit të Kooperativave Bujqësore, por nuk kanë asnjë dokument provues për këtë.
Edhe kjo kategori që përfiton nga ligji dhe që ju mbyll një problem që ata e ngrenë me të drejtë prej dekadash, kërkon një minimum impenjimi nga ana e vetë atyre, pra aplikimin pranë Bashkive.
Gjithashtu ligji ju krijon mundësinë e marrjes së pronësisë së tokës edhe për disa nënkategori të vogla, të mbetura zvarrë e të padëgjuara në hallin e tyre që prej vitit 1991.
Eshtë absurde që ende pas 30 vjetësh në Shqipëri të flasim me terma që tashmë i përkasin historisë, si Kooperativa Bujqësore apo Ndërmarrje Bujqësore, por ky është realiteti që duam të përmbyllim një herë e mirë.

Gjatë këtyre 4 muajve që kur ka hyrë ligji në fuqi, ne e kemi ndjekur këtë proçes pranë Bashkive, por na rezulton një numër i vogël aplikimesh të bëra nga qytetarët e interesuar.
Nga ana tjetër, kemi shumë ankesa dhe kërkesa nga vetë qytetarët, të cilët na thonë se nuk janë pajisur me tokë. Kjo do të thotë se mbase ka një mungesë informacioni nga qytetarët për mundësinë e ofruar nga qeveria përmes këtij ligji.
Përpos kësaj, vë re dhe një lloj apatie nga qytetarët, të cilët thjesht ankohen që kanë 25 vjet që askush nuk po i dëgjon dhe, tashmë që janë dëgjuar, nuk bëjnë as minimumin, i cili është aplikimi me kërkesë pranë Bashkive.
Pajisja me tokë është një e drejtë e tyrja jo një llotari, por më lejoni të bëj një krahasim: Nëse do të fitosh llotarinë, të paktën bli një biletë llotarie!

E kam theksuar gjithmonë se problemet e pronësisë nuk i zgjidhin dot as vetëm qytetarët duke ndenjur në shtëpi, e as vetëm zyrtarët duke ndenjur në zyrë. Ashtu siç çuam përpara procesin e legalizimeve, vetem duke bashkëvepruar mund të ecim përpara.

I ftoj të gjithë këta qytetarë që e mbartin këtë problem prej 20 e kusur vjetësh, keni ende 2 muaj kohë deri në datë 7 nëntor për t’i krijuar mundësinë vetes për t’u pajisur me AMTP, thjesht aplikoni me një kërkesë pranë Bashkive në këto muaj të mbetur.

Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Pogradec

DREJTORIA E ASHK KORÇË

Dt. 10.09.2020

SHPALLJE

Drejtoria rajonale e ASHK KORÇË bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Continue reading Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Pogradec

Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Lezhë

DREJTORIA E ASHK LEZHË

Dt. 10.09.2020

SHPALLJE

Drejtoria rajonale e ASHK LEZHË bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Continue reading Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Lezhë

Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Gjirokastër

DREJTORIA E ASHK GJIROKASTËR

Dt. 10.09.2020

SHPALLJE

Drejtoria rajonale e ASHK GJIROKASTËR bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Continue reading Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Gjirokastër

Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Durrës

DREJTORIA E ASHK DURRËS

Dt. 10.09.2020

SHPALLJE

Drejtoria rajonale e ASHK, DURRËS bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Continue reading Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Durrës

Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Tirana Veri

DREJTORIA E ASHK TIRANË VERI

Dt. 10.09.2020

SHPALLJE

Drejtoria rajonale e ASHK, TIRANA VERI bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Continue reading Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Tirana Veri

Vendim mbi miratimin e Kërkesës së Z. JORGAQ DHORI TANELLARI për regjistrimin e Pasurisë Nr.6/193 ZK.8561 Korçë

DREJTORIA E PËRGJITHSHME

Dt. 25.08.2020

Të nderuar qyetarë!

Bazuar në nenin 72 pika 2 e Ligjit Nr. 111/2018 “Për Kadastrën”, pikës nr. 15 Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 745 datë 24.10.2012 “Për Proçedurat e Regjistrimit të pasurive të Paluajtshme, për të cilat zotërohen dokumenta të ligjshme pronësie, por që nuk kanë të përcaktuar sipërfaqen”, shpallim Vendimin Nr. 2 datë 06.07.2020 të ASHK- Drejtoria Vendore Korçë, mbi miratimin e Kërkesës të Z. JORGAQ DHORI TANELLARI për regjistrimin e pasurisë me nr 6/193, Vol. 29, Fq. 119 L. nr1, Rr. Lidhja e Prizrenit, ZK 8561 Qyteti i Korçës, truall me siperfaqe totale 121 m2, nga e cila siperfaqe trualli 121m2 dhe siperfaqe ndertese 93m2.

Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Vlorë

DREJTORIA E ASHK VLORË

Dt. 09.09.2020

SHPALLJE

Drejtoria rajonale e ASHK Vlorë bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Continue reading Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Vlorë