Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve

Bashkëlidhur gjeni në format PDF Regjistrat e kërkesave dhe përgjigjeve në periudhat:

Mars – Qershor 2015

Korrik – Shtator 2015

Tetor – Dhjetor 2015

Janar – Mars 2016

Prill – Qershor 2016

Korrik – Shtator 2016

Tetor – Dhjetor 2016

Janar – Mars 2017

Prill – Qershor 2017

Korrik – Shtator 2017

Tetor – Dhjetor 2017

Janar – Mars 2018

Prill – Qershor 2018

Shtator – Nentor 2018