V E N D I M NR. 488, DATË 22.07.2014, “PËR PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT FAVORIZUES TË SHITJES SË PARCELËS NDËRTIMORE PËR NDËRTIMET PA LEJE ME FUNKSION BANIMI DHE TË PËRZIER, TË SUBJEKTEVE QË PËRFITOJNË FALJE TË PAGESËS SI DHE TË MËNYRËS E AFATEVE TË PAGESËS”

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 6, të nenit 17, të ligjit nr.9482, datë 3.4.2006, “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Zhvillimit Urban dhe Turizmit, Këshilli i Ministrave. Continue reading V E N D I M NR. 488, DATË 22.07.2014, “PËR PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT FAVORIZUES TË SHITJES SË PARCELËS NDËRTIMORE PËR NDËRTIMET PA LEJE ME FUNKSION BANIMI DHE TË PËRZIER, TË SUBJEKTEVE QË PËRFITOJNË FALJE TË PAGESËS SI DHE TË MËNYRËS E AFATEVE TË PAGESËS”

VENDIM Nr. 466, datë 9.7.2014, “PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMET E KËSHILLIT TË MINISTRAVE PËR MIRATIMIN E KALIMIT TË SË DREJTËS SË PRONËSISË TË PARCELAVE NDËRTIMORE NGA SHTETI NË FAVOR TË POSEDUESVE TË OBJEKTEVE INFORMALE”

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të nenit 17, të ligjit nr.9482,  datë 3.4.2006, “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar, të shkronjës “ç”, të nenit 4, të ligjit nr.7980, datë 27.7.1995, “Për shitblerjen e trojeve”, të ndryshuar, dhe të paragrafit të tretë, të nenit 175, të ligjit nr.7850, datë 29.7.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Zhvillimit Urban dhe Turizmit, Këshilli i Ministrave. Continue reading VENDIM Nr. 466, datë 9.7.2014, “PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMET E KËSHILLIT TË MINISTRAVE PËR MIRATIMIN E KALIMIT TË SË DREJTËS SË PRONËSISË TË PARCELAVE NDËRTIMORE NGA SHTETI NË FAVOR TË POSEDUESVE TË OBJEKTEVE INFORMALE”

VENDIM Nr. 289,datë 17.5.2006, “PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E AGJENCISË SË LEGALIZIMIT, URBANIZIMIT DHE INTEGRIMIT TË ZONAVE/NDËRTIMEVE INFORMALE (ALUIZNI)”

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 4 e 46 të ligjit nr.9482, datë 16.2.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, me propozimin e Ministrit të Zhvillimit Urban, Këshilli i Ministrave Continue reading VENDIM Nr. 289,datë 17.5.2006, “PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E AGJENCISË SË LEGALIZIMIT, URBANIZIMIT DHE INTEGRIMIT TË ZONAVE/NDËRTIMEVE INFORMALE (ALUIZNI)”

V E N D I M PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMET NR.1657, DATË 24.12.2008; NR.611, DATË 11.6.2009; NR.677, DATË 18.6.2009; NR.706, DATË 23.6.2009; NR.805, DATË 22.7.2009; NR.1038, DATË 14.10.2009; NR.1283, DATË 23.12.2009; NR.125, DATË 17.2.2010; NR. 247, DATË 13.4.2010; NR.646, DATË 28.7.2010; NR.118, DATË 7.2.2011; NR.359, DATË 4.5.2011; NR.490, DATË 18.6.2013; NR.345, DATË 24.4.2013, TË NDRYSHUARA, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, PËR MIRATIMIN E KALIMIT TË PRONËSISË SË DISA PARCELAVE NDËRTIMORE NË FAVOR TË POSEDUESVE TË OBJEKTEVE INFORMALE

Ndryshim vkm

VKM për shpërblimin e pronarëve, lista e emrave që përfitojnë

Këshilli i Ministrave ka miratuar vendimin për shpërblimin e pronarëve mbi sipërfaqet takuese të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga ndërtimet informale për të disa qarqe. Më poshtë vendimi i plotë dhe lista e emrave të pronarëve që përfitojnë kompensimin

Continue reading VKM për shpërblimin e pronarëve, lista e emrave që përfitojnë

Vendimi i Këshillit të Ministrave, lista emërore e kalimit të pronësisë

Vendimi i plotë i Këshillit të Ministrave;

V E N DIM PËR MIRATIMIN E KALIMIT TË PRONËSISË SË DISA PARCELAVE NDËRTIMORE NË FAVOR TË POSEDUESVE TË OBJEKTEVE INFORMALE

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të pikës 1, të nenit 17, të ligjit nr.9482, datë 3.4.2006, “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar, të shkronjës “ç”, të nenit 4, të ligjit nr.7980, datë 27.7.1995, “Për shitblerjen e trojeve”, të ndryshuar, dhe të nenit 163, të ligjit nr.7850, datë 29.7.1994, “Për Kodin Civil të Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Zhvillimit Urban dhe Turizmit, Këshilli i Ministrave  Continue reading Vendimi i Këshillit të Ministrave, lista emërore e kalimit të pronësisë

VENDIM Nr. 589, DATE 10.09.2014 “PER PERCAKTIMIN E PROCEDURAVE TE EVIDENTIMIT FIZIK, NE TERREN, TE NDERTIMEVE PA LEJE/SHTESAVE NE NDERTIME ME LEJE, TE ORGANEVE DHE DOKUMENTACIONIT PER PROPOZIMIN DHE MIRATIMIN E ZONAVE INFORMALE”

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve  10  e  45/1,  pika  1,  të  ligjit  nr.  9482  datë 3.4.2006,  “Për  legalizimin,  urbanizimin  dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Zhvillimit Urban dhe Turizmit, Këshilli i Ministrave vendosi.

 

Nr. 589, datë 10.9.2014PËR PËRCAKTIMIN E PROCEDURAVE TË EVIDENTIMIT FAKTIK, NË TERREN, TË NDËRTIMEVE PA LEJESHTESAVE NË NDËRTIME ME LEJE, TË ORGANEVE DHE DOKUMENTACIONIT PËR PROPOZIMIN DHE MIRATIMIN E ZONAVE

VENDIM Nr. 488, DATE 22.07.2014 “PER PERCAKTIMIN E ÇMIMIT FAVORIZUES TE SHITJES SE PARCELES NDERTIMORE PER NDERTIMET PA LEJE NE FUNKSION BANIMI DHE TE PERZIER, TE SUBJEKTEVE QE PERFITOJNE FALJE TE PAGESES, SI DHE TE MENYRES E AFATEVE TE PAGESES”

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 6, të nenit 7, të ligjit nr. 9482, datë 03.04.2006, “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje “, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Zhvillimit Urban dhe Turizmit, Keshilli i Minjistrave vendosi.

 

Vendim nr.488 dt.22.07.2014 PER PERCAKTIMIN E ÇMIMIT FAVORIZUES TE SHITJES SE PARCELES NDERTIMORE PER NDERTIMET PA LEJE ME FUNKSION BANIM DHE TE PERZIER, SUBJEKTE QE PERFITOJNE FALJE TE PAGESES, SI DHE TE MEN

VENDIM Nr. 485, DATE 16.07.2014 PER DISA NDRYSHIME NE VENDIMIN Nr. 289 “PER ORGANIZAIMIN DHE FUNKSIONIMIN E AGJENCISE SE LEGALIZIMIT, URBANIZIMIT DHE INTEGRIMIT TE ZONAVE/NDERTIMORE INFORMALE”

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 4 e 46, të ligjit nr. 9482, datë 16.2.2006,  “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Zhvillimit Urban dhe Turizmit, Këshilli i Ministrave vendosi.

 

VENDIM Nr. 485 PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 289, DATË 17.5.2006, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E AGJENCISË SË LEGALIZIMIT, URBANIZIMIT DHE INTEGRIMIT TË ZONAVE/NDËRTIMEVE INFORMALE (ALUIZNI)”