Shpallje konkurimi për vende vakante

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ASHK Dt. 19.02.2020 Në mbështetje të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar , ligjit 111/2018 “Për Kadastrën”, neni …