Regjistrimi i objekteve përpara 1991

Të nderuar qytetarë, Në datë 18.7.2018 Këshilli i Ministrave ka miratuar Vendimin nr. 442 “PËR PËRCAKTIMIN E PROCEDURËS SË KALIMIT TË PRONËSISË E TË REGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, TË …

Raporte/ Statistika

RAPORTI PËRMBLEDHËS I ECURISË SË LEGALIZIMIT TË NDËRTIMEVE PA LEJE (2013-2014) RAPORTI PËRMBLEDHËS I ECURISË SË LEGALIZIMIT TË NDËRTIMEVE PA LEJE (2014-2015) RAPORTIMI NË KUVEND – Tetor 2016 RAPORTI PËRMBLEDHËS …

Politika e Sigurisë së Informacionit

 Hyrje Informacioni, ështe një burim për ALUIZNI-in, pa të cilin pothuajse të gjitha aktivitetet tona do të ishin të pamundura. lnformacioni përfshin: klientet (popullin), sistemet, të dhënat e legalizimeve; të …