Informacion, në lidhje me zonen kadastrale Nr. 8572, drejtoria vendore Lushnje

fb_img_1473342719042Njoftim i rëndësishëm!

Drejtoria vendore Lushnjë në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës në kuadër të projektit të regjistrimit fillestar, po vijon me proçedurën e regjistrimit fillestar për zonën kadastrale Nr.8572, duke kryer adiministrimin e dokumentacionit dhe njëkohësisht trajtimin e tij në raport me informacionin e përfituar, më qëllim krijimin e regjistrit dhe hartës kadastrale në bazë dhe për zbatim të Ligjit Nr.111/2018 “Për kadastrën” dhe akteve ligjore e nënligjore në fuqi.

Continue reading Informacion, në lidhje me zonen kadastrale Nr. 8572, drejtoria vendore Lushnje

Shpallje konkurimi për vende vakante

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ASHK

Dt. 19.02.2021

Në mbështetje të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar , ligjit 111/2018 “Për Kadastrën”, neni 11, Agjencia Shtetërore e Kadastrës, shpall konkurimin për pozicionet vakante si më poshtë:

 1. Në Drejtorinë Vendore të ASHK-së Kavajë
 • Përgjegjës Sektori (1), në profilet: Gjeodezi; Inxhinieri Ndërtimi; Arkitekturë; Urbanistikë; Jurist, Kategoria: III-b. Niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”.
 • Specialist (2), në profilet: Gjeodezi; Inxhinieri Ndërtimi; Arkitekturë; Urbanistikë; Gjeoinformatikë,  Kategoria: IV-b. Niveli minimal i diplomës “Bachelor”.
 • Specialist (2), në profilin, jurist  Kategoria: IV-b. Niveli minimal i diplomës “Bachelor”.

2. Në Drejtorinë Vendore të ASHK-së Elbasan

 • Specialist (1), në profilin:Gjeodezi; Inxhinieri Ndërtimi; Arkitekturë; Urbanistikë, Kategoria:IV-b.  Niveli minimal i diplomës “Bachelor”.
 • Specialist (1), në profilin: jurist  Kategoria: IV-b. Niveli minimal i diplomës “Bachelor”.

3. Në Drejtorinë Vendore të ASHK-së Fier

 • Specialist (1), në profilet: Gjeodezi; Inxhinieri Ndërtimi; Arkitekturë; Urbanistikë; Gjeoinformatikë,  Jurist, Kategoria: IV-b. Niveli minimal i diplomës “Bachelor”.
 • Specialist (1), në profilin:  Jurist, Kategoria: IV-b. Niveli minimal i diplomës “Bachelor”.

4. Në Drejtorinë Vendore të ASHK-së Pogradec

 • Specialist (1), në profilet: Gjeodezi; Inxhinieri Ndërtimi; Arkitekturë; Urbanistikë; Jurist, Kategoria: IV-b. Niveli minimal i diplomës “Bachelor”.
 • Specialist (3), në profilet, jurist  Kategoria: IV-b. Niveli minimal i diplomës “Bachelor”.

5. Në Drejtorinë Vendore të ASHK-së Sarandë

 • Specialist (1), në profilet: Gjeodezi; Inxhinieri Ndërtimi; Arkitekturë; Urbanistikë; Gjeoinformatikë, Kategoria: IV-b. Niveli minimal i diplomës “Bachelor”.
 • Specialist (2), në profilet: Gjeodezi; Inxhinieri Ndërtimi; Arkitekturë; Urbanistikë; Gjeoinformatikë, Jurist, Kategoria: IV-b. Niveli minimal i diplomës “Bachelor”.
 • Specialist (1), në profilin: jurist  Kategoria: IV-b. Niveli minimal i diplomës “Bachelor”.

6. Në Drejtorinë Vendore të ASHK-së Tepelenë

 • Specialist (2), në profilet: Gjeodezi; Inxhinieri Ndërtimi; Arkitekturë; Urbanistikë; Gjeologji, Gjeoinformatikë,  Kategoria: IV-b. Niveli minimal i diplomës “Bachelor”.
 • Specialist (2), në profilet: Gjeodezi; Inxhinieri Ndërtimi; Arkitekturë; Urbanistikë; Gjeoinformatikë,  Jurist, Kategoria: IV-b. Niveli minimal i diplomës “Bachelor”.

7. Në Drejtorinë Vendore të ASHK-së Kukës

 • Specialist (3), në profilet: Gjeodezi; Inxhinieri Ndërtimi; Arkitekturë; Urbanistikë; Jurist,  Kategoria: IV-b. Niveli minimal i diplomës “Bachelor”.
 • Specialist (1), në profilet: Gjeodezi; Inxhinieri Ndërtimi; Arkitekturë; Urbanistikë; Gjeoinformatikë; Kategoria: IV-b. Niveli minimal i diplomës “Bachelor”.

8. Në Zyrën Vendore të ASHK-së Malësi e Madhe

 • Specialist (1), në profilet: Gjeodezi; Inxhinieri Ndërtimi; Arkitekturë; Urbanistikë; Gjeoinformatikë Kategoria: IV-b. Niveli minimal i diplomës “Bachelor”.

9. Në Zyrën Vendore të ASHK-së Tropojë:

 • Specialist (1), në profilet: Gjeodezi; Inxhinieri Ndërtimi; Arkitekturë; Urbanistikë; Gjeoinformatikë,  Jurist, Kategoria: IV-b. Niveli minimal i diplomës “Bachelor”.

10. Në Zyrën Vendore të ASHK-së Bulqizë

 • Specialist (1) në  profilin: Gjeodezi; Inxhinieri Ndërtimi; Arkitekturë; Urbanistikë; Gjeoinformatikë,  Jurist; Kategoria: IV-b, Niveli minimal i diplomës “Bachelor”

11. Në Zyrën Vendore të ASHK-së Kolonjë:

 • Specialist (1), në profilet: Gjeodezi; Inxhinieri Ndërtimi; Arkitekturë; Urbanistikë; Gjeoinformatikë, Kategoria: IV-b. Niveli minimal i diplomës “Bachelor”.

12. Në Zyrën Vendore të ASHK-së Skrapar:

 • Specialist (1), në profilin: jurist  Kategoria: IV-b. Niveli minimal i diplomës “Bachelor”.

Kushtet që duhet të plotësojë kandidatët:
Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e përgjithshme, të përcaktuara në legjislacionin e shërbimit civil sipas ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar.

Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e posaçme, si vijon:

  • Për pozicionet “Specialist” duhet të zotërojnë diplomë të Arsimit të Lartë, nivelit minimal “Bachelor”, në profilin e kërkuar dhe, të kenë të paktën 1 (një) vit përvojë pune në profesion.
  • Për pozicionet “Përgjegjës Sektori”, duhet të zotërojnë diplomë të nivelit minimal “Master Shkencor”, në profilin e kërkuar, (Edhe diploma e nivelit “Bachelor” duhet të jetë në të njëjtën fushë) dhe, të kenë të paktën 2 (dy) vite punë në profesion.
  • Të mos kenë masë largim nga puna në fuqi.
  • Preferohet të kenë trajnime apo kualifikime në fushën përkatëse.
  • Të kenë njohuri të gjuhës angleze ose të një gjuhe tjetër të BE-së.
 • Dokumentacioni, mënyra dhe afati i dorëzimit.
  Kandidatët duhet të dorëzojnë dokumentacionin, si më poshtë:
  1. Kërkesë/letër interesi, për pozicionin për të cilin është i interesuar kandidati.
  2. Jetëshkrim (CV)
  3. Fotokopje të diplomës dhe listës së notave (përfshirë edhe diplomën Bachelor kur kërkohet Diploma Master Shkencor). Për diplomat e marra jashtë Republikës së Shqipërisë të përcillet njehsimi nga Ministria e Arsimit;
  4. Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);
  5. Fotokopje të letërnjoftimit (ID);
  6. Çertifikatë familjare
  7. Vërtetim të gjendjes shëndetësore,
  8. Vërtetim nga prokuroria (që nuk është aktualisht në proces në proces hetimi),
  9. Vërtetim nga gjykata (që nuk është në proces gjyqësor).
  10. Vërtetim të gjendjes gjyqësore/ Formular i vetëdeklarimit të gjendjes gjyqësore
  11. Referenca (vleresime) të punëdhënësve të mëparshëm
  12. Adresën e saktë te vendbanimit, email dhe kontakt telefonik.
  13. Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj;

Aplikimi dhe dorëzimi i të gjitha dokumenteve të cituara më sipër, do të bëhet, nëpërmjet postës zyrtare, apo dorazi në Zyrën e Protokollit pranë Drejtorisë së Përgjithshme të ASHK-t ose në adresën elektronike të ASHK-t punesime@ashk.gov.al

Çdo aplikant i cili, brenda afatit të përcaktuar, nuk dërgon të gjithe dokumentacionin e kërkuar,  apo paraqet dokumentacion jashtë afatit të vlefshmërisë humbet automatikisht, të drejtën e vijimit të fazave të konkurimit.

**Dorëzimi i dokumenteve duhet të bëhet brenda datës: 04.03.2021.

FILLON ZBATIMI I LIGJIT 20/2020 EDHE PER TOKEN BUJQESORE (MIRATOHEN VKM 1174 DHE 1182/2020 PER AMTP-të)

DREJTORIA E PËRGJITHSHME

Dt. 15.02.2020

Përpara rreth një muaji, një qytetar nga periferitë e Kamzës, kreu aktin e rëndë të vetëvrasjes. Arsyeja: prej vitesh ishte thirrur në gjyq për saktësimin e tokës së tij të përfituar me AMTP.

Ishte vetëm i fundmi në serinë e gjatë të konflikteve për pronën, që prej një cerek shekulli vijojnë nëpër të gjithë vendin. Po pse u arrit në atë gjest ekstrem?

Continue reading FILLON ZBATIMI I LIGJIT 20/2020 EDHE PER TOKEN BUJQESORE (MIRATOHEN VKM 1174 DHE 1182/2020 PER AMTP-të)

NJOFTIM

fb_img_1473342719042Njoftim i rëndësishëm!

Zbardhet në Fletoren Zyrtare Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 1169, datë 24.12.2020 Për kompensimin financiar të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, për sipërfaqet takuese, të zëna nga ndërtimet e legalizuara në drejtoritë vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës: Tiranë Jug, Kamzë– Vorë, Tirana Rurale 2, Tirana Rurale 1, Fier, Sarandë, Zonat e Stimuluara, Vlorë, Shkodër, Durrës, Kukës, Lezhë, Elbasan, Gjirokastër, Tiranë Veri, Berat,

Continue reading NJOFTIM

NJOFTIM

fb_img_1473342719042NJOFTIM

Ne zbatim te ligjit nr.20/2020″ PER PERFUNDIMIN E PROÇESEVE KALIMTARE TE PRONESISE NE REPUBLIKEN E SHQIPERISË”, DREJTORIA VENDORE ASHK-GJIROKASTER, pas kontaktit dhe bashkepunimit te panderprere me banoret , perfundoi me sukses proçesin e legalizimit per “Godine banimi 9 kat+bodrum”, ndodhur ne lagjen “Granice” Gjirokaster, ne kushtet e mosinteresimit per perfundimin e procedurave ligjore nga investitori.

Continue reading NJOFTIM

Shpallje konkurimi për vende vakante

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ASHK

Dt. 11.01.2021

Në mbështetje të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar , ligjit 111/2018 “Për Kadastrën”, neni 11, Agjencia Shtetërore e Kadastrës, shpall konkurimin për pozicionet vakante si më poshtë:

Në Drejtorinë Vendore të ASHK-së Shkodër:

 • Specialist (3), në profilet: Gjeodezi; Inxhinieri Ndërtimi; Arkitekturë; Urbanistikë; Gjeoinformatikë, Juridik  Kategoria: IV-b. Niveli minimal i diplomës “Bachelor”.
  Specialist (2), në profilet, ekonomi finance  Kategoria: IV-b. Niveli minimal i diplomës “Bachelor”.

  Në Zyrën Vendore Malësi e Madhe:

 • Specialist (1), në profilet: Gjeodezi; Inxhinieri Ndërtimi; Arkitekturë; Urbanistikë; Gjeoinformatikë,  Kategoria: IV-b. Niveli minimal i diplomës “Bachelor”.
  Specialist (1), në profilet, jurist  Kategoria: IV-b. Niveli minimal i diplomës “Bachelor”.

Kushtet që duhet të plotësojë kandidatët:
Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e përgjithshme, të përcaktuara në legjislacionin e shërbimit civil sipas ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar.

Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e posaçme, si vijon:

 • Për pozicionet “Specialist” duhet të zotërojnë diplomë të Arsimit të Lartë, nivelit minimal “Bachelor”, në profilin e kërkuar dhe, të kenë të paktën 1 (një) vit përvojë pune në profesion.
 • Për pozicionet “Përgjegjës Sektori”, duhet të zotërojnë diplomë të nivelit minimal “Master Shkencor”, në profilin e kërkuar, (Edhe diploma e nivelit “Bachelor” duhet të jetë në të njëjtën fushë) dhe, të kenë të paktën 2 (dy) vite punë në profesion.
 • Të mos kenë masë largim nga puna në fuqi.
 • Preferohet të kenë trajnime apo kualifikime në fushën përkatëse.
 • Të kenë njohuri të gjuhës angleze ose të një gjuhe tjetër të BE-së.

Aplikimi dhe dorëzimi i të gjitha dokumenteve të cituara më sipër, do të bëhet, nëpërmjet postës zyrtare, apo dorazi në Zyrën e Protokollit pranë Drejtorisë së Përgjithshme të ASHK-së ose në adresën elektronike të ASHK-së punesime@ashk.gov.al
**Dorëzimi i dokumenteve duhet të bëhet brenda datës: 25.11.2020.
Më poshtë gjeni të plotë shpalljen për konkurim:

Shpallje konkurimi për vende vakante

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ASHK

Dt. 05.01.2021

Në mbështetje të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar , ligjit 111/2018 “Për Kadastrën”, neni 11, Agjencia Shtetërore e Kadastrës, shpall konkurimin për pozicionet vakante si më poshtë:

Ne Drejtorine Vendore te ASHK-se Lushnje & Zyren Vendore te ASHK-se Divjake

 • Përgjegjës Sektori (1) ne profilet: Gjeodezi; lnxhinieri Ndertimi; Arkitekture; Urbanistike, jurist; Kategoria: 11I-b. Niveli minimal i diplomes “Master Shkencor”.
  Specialist (1) ne profilin: ekonomist, ekonomist finance, Jurist; Kategoria: IV-b, Niveli minimal i diplomes “Bachelor”

  Ne Drejtorine Vendore te ASHK-se Berat

 • Pergjegjes Sektori (Finance) (1): ne profilet: Ekonomi Finance; Kategoria: 11I-b. Niveli minimal i diplomes “Master Shkencor”.
 • Pergjegjes Sektori (1 ), ne profilet: Gjeodezi; lnxhinieri Ndertimi; Arkitekture; Urbanistike; Kategoria: 11I-b. Niveli minimal i diplomes “Master Shkencor”.
 • Specialist (1 ), ne profilet: Gjeodezi; lnxhinieri Ndertimi; Arkitekture; Urbanistike; Gjeoinformatike, jurist, ekonomist; Kategoria: IV-b. Niveli minimal i diplomes “Bachelor”.

Ne Drejtorine Vendore te ASHK-se Korçë

 • Specialist (1 ), ne profilet: Gjeodezi; lnxhinieri Ndertimi; Arkitekture; Urbanistike;
 • Gjeoinformatike, Kategoria: IV-b. Niveli minimal i diplomes “Bachelor”. Specialist (1), ne profilet:, jurist Kategoria: IV-b. Niveli minimal i diplomes “Bachelor”.

Ne Drejtorine Vendore te ASHK-se Pogradec

 • Pergjegjes Sektori (1 ), ne profilet: Gjeodezi; lnxhinieri Ndertimi; Arkitekture; Urbanistike, jurist; Kategoria: 11I-b. Niveli minimal i diplomes “Master Shkencor”.
 • Specialist (1 ), ne profilet: Gjeodezi; lnxhinieri Ndertimi; Arkitekture; Urbanistike; Gjeoinformatike, Kategoria: IV-b. Niveli minimal i diplomes “Bachelor”.
 • Specialist (2), ne profilet, jurist Kategoria: IV-b. Niveli minimal i diplomes “Bachelor”.

Kushtet që duhet të plotësojë kandidatët:
Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e përgjithshme, të përcaktuara në legjislacionin e shërbimit civil sipas ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar.

Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e posaçme, si vijon:

 • Për pozicionet “Specialist” duhet të zotërojnë diplomë të Arsimit të Lartë, nivelit minimal “Bachelor”, në profilin e kërkuar dhe, të kenë të paktën 1 (një) vit përvojë pune në profesion.
 • Për pozicionet “Përgjegjës Sektori”, duhet të zotërojnë diplomë të nivelit minimal “Master Shkencor”, në profilin e kërkuar, (Edhe diploma e nivelit “Bachelor” duhet të jetë në të njëjtën fushë) dhe, të kenë të paktën 2 (dy) vite punë në profesion.
 • Të mos kenë masë largim nga puna në fuqi.
 • Preferohet të kenë trajnime apo kualifikime në fushën përkatëse.
 • Të kenë njohuri të gjuhës angleze ose të një gjuhe tjetër të BE-së.

Aplikimi dhe dorëzimi i të gjitha dokumenteve të cituara më sipër, do të bëhet, nëpërmjet postës zyrtare, apo dorazi në Zyrën e Protokollit pranë Drejtorisë së Përgjithshme të ASHK-së ose në adresën elektronike të ASHK-së punesime@ashk.gov.al
**Dorëzimi i dokumenteve duhet të bëhet brenda datës: 25.11.2020.
Më poshtë gjeni të plotë shpalljen për konkurim:

NJOFTIM

fb_img_1473342719042NJOFTIM

Vit i vështirë 2020, por Kadastra ka në dorë të qetësojë zemra dhe të lumturojë familje!

Sot ishim në Kavajë për të dhënë lejen e fundit në Njësinë Administrative Helmës. Drejtori i Kadastrës Artan Lame së bashku me Erion Veliaj dorëzuan lejen e fundit të legalizimit dhe certifikatat e para të tokave bujqësore!

Continue reading NJOFTIM