NJOFTIM

fb_img_1473342719042NJOFTIM

Ne zbatim te ligjit nr.20/2020″ PER PERFUNDIMIN E PROÇESEVE KALIMTARE TE PRONESISE NE REPUBLIKEN E SHQIPERISË”, DREJTORIA VENDORE ASHK-GJIROKASTER, pas kontaktit dhe bashkepunimit te panderprere me banoret , perfundoi me sukses proçesin e legalizimit per “Godine banimi 9 kat+bodrum”, ndodhur ne lagjen “Granice” Gjirokaster, ne kushtet e mosinteresimit per perfundimin e procedurave ligjore nga investitori.

Continue reading NJOFTIM

Shpallje konkurimi për vende vakante

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ASHK

Dt. 11.01.2021

Në mbështetje të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar , ligjit 111/2018 “Për Kadastrën”, neni 11, Agjencia Shtetërore e Kadastrës, shpall konkurimin për pozicionet vakante si më poshtë:

Në Drejtorinë Vendore të ASHK-së Shkodër:

 • Specialist (3), në profilet: Gjeodezi; Inxhinieri Ndërtimi; Arkitekturë; Urbanistikë; Gjeoinformatikë, Juridik  Kategoria: IV-b. Niveli minimal i diplomës “Bachelor”.
  Specialist (2), në profilet, ekonomi finance  Kategoria: IV-b. Niveli minimal i diplomës “Bachelor”.

  Në Zyrën Vendore Malësi e Madhe:

 • Specialist (1), në profilet: Gjeodezi; Inxhinieri Ndërtimi; Arkitekturë; Urbanistikë; Gjeoinformatikë,  Kategoria: IV-b. Niveli minimal i diplomës “Bachelor”.
  Specialist (1), në profilet, jurist  Kategoria: IV-b. Niveli minimal i diplomës “Bachelor”.

Kushtet që duhet të plotësojë kandidatët:
Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e përgjithshme, të përcaktuara në legjislacionin e shërbimit civil sipas ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar.

Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e posaçme, si vijon:

 • Për pozicionet “Specialist” duhet të zotërojnë diplomë të Arsimit të Lartë, nivelit minimal “Bachelor”, në profilin e kërkuar dhe, të kenë të paktën 1 (një) vit përvojë pune në profesion.
 • Për pozicionet “Përgjegjës Sektori”, duhet të zotërojnë diplomë të nivelit minimal “Master Shkencor”, në profilin e kërkuar, (Edhe diploma e nivelit “Bachelor” duhet të jetë në të njëjtën fushë) dhe, të kenë të paktën 2 (dy) vite punë në profesion.
 • Të mos kenë masë largim nga puna në fuqi.
 • Preferohet të kenë trajnime apo kualifikime në fushën përkatëse.
 • Të kenë njohuri të gjuhës angleze ose të një gjuhe tjetër të BE-së.

Aplikimi dhe dorëzimi i të gjitha dokumenteve të cituara më sipër, do të bëhet, nëpërmjet postës zyrtare, apo dorazi në Zyrën e Protokollit pranë Drejtorisë së Përgjithshme të ASHK-së ose në adresën elektronike të ASHK-së punesime@ashk.gov.al
**Dorëzimi i dokumenteve duhet të bëhet brenda datës: 25.11.2020.
Më poshtë gjeni të plotë shpalljen për konkurim:

Shpallje konkurimi për vende vakante

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ASHK

Dt. 05.01.2021

Në mbështetje të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar , ligjit 111/2018 “Për Kadastrën”, neni 11, Agjencia Shtetërore e Kadastrës, shpall konkurimin për pozicionet vakante si më poshtë:

Ne Drejtorine Vendore te ASHK-se Lushnje & Zyren Vendore te ASHK-se Divjake

 • Përgjegjës Sektori (1) ne profilet: Gjeodezi; lnxhinieri Ndertimi; Arkitekture; Urbanistike, jurist; Kategoria: 11I-b. Niveli minimal i diplomes “Master Shkencor”.
  Specialist (1) ne profilin: ekonomist, ekonomist finance, Jurist; Kategoria: IV-b, Niveli minimal i diplomes “Bachelor”

  Ne Drejtorine Vendore te ASHK-se Berat

 • Pergjegjes Sektori (Finance) (1): ne profilet: Ekonomi Finance; Kategoria: 11I-b. Niveli minimal i diplomes “Master Shkencor”.
 • Pergjegjes Sektori (1 ), ne profilet: Gjeodezi; lnxhinieri Ndertimi; Arkitekture; Urbanistike; Kategoria: 11I-b. Niveli minimal i diplomes “Master Shkencor”.
 • Specialist (1 ), ne profilet: Gjeodezi; lnxhinieri Ndertimi; Arkitekture; Urbanistike; Gjeoinformatike, jurist, ekonomist; Kategoria: IV-b. Niveli minimal i diplomes “Bachelor”.

Ne Drejtorine Vendore te ASHK-se Korçë

 • Specialist (1 ), ne profilet: Gjeodezi; lnxhinieri Ndertimi; Arkitekture; Urbanistike;
 • Gjeoinformatike, Kategoria: IV-b. Niveli minimal i diplomes “Bachelor”. Specialist (1), ne profilet:, jurist Kategoria: IV-b. Niveli minimal i diplomes “Bachelor”.

Ne Drejtorine Vendore te ASHK-se Pogradec

 • Pergjegjes Sektori (1 ), ne profilet: Gjeodezi; lnxhinieri Ndertimi; Arkitekture; Urbanistike, jurist; Kategoria: 11I-b. Niveli minimal i diplomes “Master Shkencor”.
 • Specialist (1 ), ne profilet: Gjeodezi; lnxhinieri Ndertimi; Arkitekture; Urbanistike; Gjeoinformatike, Kategoria: IV-b. Niveli minimal i diplomes “Bachelor”.
 • Specialist (2), ne profilet, jurist Kategoria: IV-b. Niveli minimal i diplomes “Bachelor”.

Kushtet që duhet të plotësojë kandidatët:
Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e përgjithshme, të përcaktuara në legjislacionin e shërbimit civil sipas ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar.

Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e posaçme, si vijon:

 • Për pozicionet “Specialist” duhet të zotërojnë diplomë të Arsimit të Lartë, nivelit minimal “Bachelor”, në profilin e kërkuar dhe, të kenë të paktën 1 (një) vit përvojë pune në profesion.
 • Për pozicionet “Përgjegjës Sektori”, duhet të zotërojnë diplomë të nivelit minimal “Master Shkencor”, në profilin e kërkuar, (Edhe diploma e nivelit “Bachelor” duhet të jetë në të njëjtën fushë) dhe, të kenë të paktën 2 (dy) vite punë në profesion.
 • Të mos kenë masë largim nga puna në fuqi.
 • Preferohet të kenë trajnime apo kualifikime në fushën përkatëse.
 • Të kenë njohuri të gjuhës angleze ose të një gjuhe tjetër të BE-së.

Aplikimi dhe dorëzimi i të gjitha dokumenteve të cituara më sipër, do të bëhet, nëpërmjet postës zyrtare, apo dorazi në Zyrën e Protokollit pranë Drejtorisë së Përgjithshme të ASHK-së ose në adresën elektronike të ASHK-së punesime@ashk.gov.al
**Dorëzimi i dokumenteve duhet të bëhet brenda datës: 25.11.2020.
Më poshtë gjeni të plotë shpalljen për konkurim:

NJOFTIM

fb_img_1473342719042NJOFTIM

Vit i vështirë 2020, por Kadastra ka në dorë të qetësojë zemra dhe të lumturojë familje!

Sot ishim në Kavajë për të dhënë lejen e fundit në Njësinë Administrative Helmës. Drejtori i Kadastrës Artan Lame së bashku me Erion Veliaj dorëzuan lejen e fundit të legalizimit dhe certifikatat e para të tokave bujqësore!

Continue reading NJOFTIM

NJOFTIM

fb_img_1473342719042NJOFTIM

Me miratimin e ligjit Nr. 20/2020 për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërisë, u hoqen kushtet për verifikimin e vlefshmërisë së Akteve të marrjes së tokës në pronësi.

Në bashkëpunim me Këshillin e Qarkut Vlorë dhe Prefekturën, në zbatim të pikës 7, të ligjit 20/ 2020 ështe hartuar dokumentacioni i nevojshëm duke i hapur rrugë regjistrimin e AMTP-ve për lagjen Qazim Pali, Njesia Administrative Lukovë, Bashkia Himarë.

Continue reading NJOFTIM

KONSULTIMI PUBLIK, ZK.1739 GJILEKË-(Blloku 1)

NJOFTIM PËR KONSULTIM PUBLIK, ZK 1739 GJILEKË-(Blloku 1), BASHKIA HIMARË

Në kuadër të regjistrimit fillestar të pasurive të paluajtshme në DVASHK, Vlorë, Kadastra Shqiptare njofton:

Pas përfundimit të punimeve fushore dhe administrimit të dokumentacionit shtetëror për aktet e pronësisë në Zonën Kadastrale 1739 fshati Gjilekë, Bashkia Himarë, është pregatitur regjistri kadastral për këtë zonë, Blloku 1, ku rezultojnë 237 pasuri të paluajtshme. Në zbatim të Urdhrit Nr.10067/3 dt. 28.12.2020, të Drejtorit të drejtorisë vendore të ASHK-së Vlorë, prej datës 28.12.2020 ka filluar konsultimi publik i të dhënave të regjistrimit fillestar për ZK.1739 Gjilekë-(Blloku 1). Konsultimi publik për këto pasuri do të kryhet për një periudhë kohore 45 ditore dhe do të përfundojë më dt 10.02.2021.

Gjatë kësaj periudhe, në zyrën e konsultimit publik mund te depozitohen dokumentacion pronësie si dhe çdo pretendim apo ankesë në lidhje me të dhënat e pronësisë të shpallur.

Harta kadastrale dhe të dhënat e pronësisë do të jenë të afishuara në zyrën e informacionit me adresë Rruga “ Gjergj Kastrioti” nr. 231, Vlorë.

Për t’ju ardhur në ndihmë emigrantëve apo rezidentë jashtë kufijve të territorit Shqiptar, ASHK ka publikuar hartën kadastrale në linkun, ku mund të aksesohet dhe konsultohet ky informacion ne linkun e mëposhtëm.

Konsultimi Publik Online

Në rast se, pas konsultimit të hartës kadastrale online, do të keni paqartësi apo ankesa mund të shkruani për sqarime pranë adresës tonë email: konsultim.publik@ashk.gov.al

Përjashtimisht, në rastet kur do të jetë e nevojshme depozitimi i dokmentacionit original të akteve të pronësisë, ai do të dorëzohet sipas procdurës ligjore të pranimit të dokumentave pranë DV.ASHK Vlorë .

Te gjithë titullmbajtësit janë të mirëpritur të ndjekin procesin e konsultimit publik për të përfunduar më sukses këtë proces dhe pajisjen me certifikatë pronësie.

LEGALIZIMET DREJT PERFUNDIMIT NE NJESINE TERBUF, CERME SFIDA E RRADHES, CERTIFIKATA E PRONESIS PER TOKAT BUJQESORE

DREJTORIA E PËRGJITHSHME

Dt. 12.12.2020

Braçe: “Divjaka ka plan rregullues, ndaj të mos ndërtohet më pa leje, që të mos kemi më rifillim të legalizimeve”.

Lame: “Pas procesit të legalizimeve, sfida është regjistrimi i tokës Bujqësore”.
Drejt përmbylljes procesi i Legalizimeve në Çermë të Divjakës. Tashmë u mbyll procesi për fshatrat Çermë e Sipërme, për Çermë Pasha dhe Çermë Proshkë.
Zv/kryeministri Erion Braçe ishte në Çermë të Divjakës bashkë me Drejtorin e Kadastrës Artan Lame dhe Kryetarin e Bashkisë Divjakë Fredi Kokoneshi, për të dorëzuar lejen e fundit të legalizimit për zonën e Çermës.

Continue reading LEGALIZIMET DREJT PERFUNDIMIT NE NJESINE TERBUF, CERME SFIDA E RRADHES, CERTIFIKATA E PRONESIS PER TOKAT BUJQESORE

MBYLLET PROCESI I LEGALIZIMIT NË KOMUNËN CËRRAVË, SFIDA TEK PAJISJA ME CERTIFIKATË PRONËSIE PËR TOKAT BUKQËSORE

DREJTORIA E PËRGJITHSHME

Dt. 27.11.2020

Procesi i legalizimit është drejt mbylljes, tani detyra e Kadastrës është të certifikoj tokat me marra me ligjin 7501. Kështu deklaroi Drejtori i Përgjithshëm i Kadastrës Artan Lame mga qendra e Cërravës.
Së bashku me Ministrin e Shtetit për Mbrojtjen dhe Sipërmarrjen Eduard Shalsin dhe krytarin e Bashkisë Ilir Xhakolli ndanë lejet e fundit të legalizimit, duke mbyllur përfundimisht procesin e legalizimit në këtë komunë.

Continue reading MBYLLET PROCESI I LEGALIZIMIT NË KOMUNËN CËRRAVË, SFIDA TEK PAJISJA ME CERTIFIKATË PRONËSIE PËR TOKAT BUKQËSORE

ÇERTIFIKATA PËR TOKAT BUJQËSORE, SHIJAK

DREJTORIA E PËRGJITHSHME

Dt. 20.11.2020

Lame: Ky shesh me karrige bosh, është alarm për seriozitetin e kësaj pandemie.

Dje në shesin qendror të Shijakut ishte parashikuar aktiviteti i rradhës i Kadastrës Shqiptare për fillimin e rregjistrimit masiv të tokës bujqësore. Por masat e fundit anti-kovid të miratuara nga Qeveria, e bënë të pamundur një gjë të tillë. Në këto kushte, drejtori i Përgjithshëm i Kadastrës Artan Lame dhe Kryetari i Bashkisë Elton Arbana, vijuan me dhënien në mënyrë simbolike e vetëm 2-3 prej certifikatave.
Në sheshin e qytetit, aty ku u organizua edhe aktiviteti, karriget në mënyrë simbolike u lanë bosh pa qytetarë.

Continue reading ÇERTIFIKATA PËR TOKAT BUJQËSORE, SHIJAK

AFATI I FUNDIT PËR PLOTËSIMIN ME AMTP

DREJTORIA E PËRGJITHSHME

Dt. 12.09.2020

AFATI I FUNDIT PËR PLOTËSIMIN ME AMTP

Siç jeni në dijeni, më 07.05.2020 hyri në fuqi ligji “Për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërisë”.
E kemi thënë që në krye të herës që ky ligj, siç e thotë dhe titulli i tij, do të përmbyllë të gjitha marrëzitë e bëra me pronat në Shqipëri në këto tre dekada.

Pjesë e këtij proçesi është dhe ai i efekteve të ligjit 7501/1991 “Për tokën”. Në kuadër të këtyre sfidave, pas asaj të përmbylljes së proçesit të legalizimeve, është sfida e çertifikimit të tokës buqësore.
Kjo sfidë përbëhet nga përfundimi i pajisjes me tokë të atyre familjeve dhe kategorive për të cilat ende nuk është bërë; nga përfundimi i proçesit të pajisjes me AMTP (Akti i Marrjes së Tokës në Pronësi) i tyre; gjithashtu edhe regjistrimi dhe çertifikimi i pronës në fshat.

Kujtoj këtu se nga proçesi i ndarjes së tokës, deri tani kanë përfituar rreth 450.000 familje fshatare, me rreth 1.8 milion pasuri toke, një pjesë e mire e të cilave janë ende të pacertifikuara. Pikërisht në këtë proçes është fokusuar puna jonë gjatë këtij viti.
Përtej kësaj, përsa mund të duket absurd, ende rezultojnë rreth 22.000 familje fshatare të cilat janë pajisur pjesërisht ose nuk janë pajisur asnjëherë me tokë buqësore.
Pra, nga njëra anë, siç e dimë të gjithë, rezultojnë abuzime pa fund për tokat buqësore; dhe nga ana tjetër, pas dekadash të tëra rezultojnë me mijëra familje që nuk janë pajisur ende me tokë buqësore.

Disa herë përgjatë viteve, qeveritë e kanë zgjatur afatin e pajisjes me tokë, por pa qënë në gjendje ta përmbyllin asnjëherë atë.
Ligji 20/2020 i vënë kapakun përfundimtar këtij proçesi, duke i bërë një thirrje përfundimtare me afat 6 mujor këtyre familjeve. Duke pasur parasysh që ligji ka hyrë në fuqi në 07.05.2020, i bie që ky afat të përfundojë me 07.11.2020.
Ky ligj, parashikon që brenda këtyre 6 muajve, të gjitha këto familje mund të aplikojnë pranë bashkive përkatëse, duke kërkuar pajisen me tokën buqësore që u takon.
Pra, në këtë afat 6 mujor, duhet që thjesht të zënë rradhën pranë Bashkive për hallkën tjetër, që është pajisja me AMTP.

Ligji i ri plotëson me tokë edhe shumë familje që e posedojnë në fakt tokën në fshat, pasi ka qenë pron e tyrja që para krijimit të Kooperativave Bujqësore, por nuk kanë asnjë dokument provues për këtë.
Edhe kjo kategori që përfiton nga ligji dhe që ju mbyll një problem që ata e ngrenë me të drejtë prej dekadash, kërkon një minimum impenjimi nga ana e vetë atyre, pra aplikimin pranë Bashkive.
Gjithashtu ligji ju krijon mundësinë e marrjes së pronësisë së tokës edhe për disa nënkategori të vogla, të mbetura zvarrë e të padëgjuara në hallin e tyre që prej vitit 1991.
Eshtë absurde që ende pas 30 vjetësh në Shqipëri të flasim me terma që tashmë i përkasin historisë, si Kooperativa Bujqësore apo Ndërmarrje Bujqësore, por ky është realiteti që duam të përmbyllim një herë e mirë.

Gjatë këtyre 4 muajve që kur ka hyrë ligji në fuqi, ne e kemi ndjekur këtë proçes pranë Bashkive, por na rezulton një numër i vogël aplikimesh të bëra nga qytetarët e interesuar.
Nga ana tjetër, kemi shumë ankesa dhe kërkesa nga vetë qytetarët, të cilët na thonë se nuk janë pajisur me tokë. Kjo do të thotë se mbase ka një mungesë informacioni nga qytetarët për mundësinë e ofruar nga qeveria përmes këtij ligji.
Përpos kësaj, vë re dhe një lloj apatie nga qytetarët, të cilët thjesht ankohen që kanë 25 vjet që askush nuk po i dëgjon dhe, tashmë që janë dëgjuar, nuk bëjnë as minimumin, i cili është aplikimi me kërkesë pranë Bashkive.
Pajisja me tokë është një e drejtë e tyrja jo një llotari, por më lejoni të bëj një krahasim: Nëse do të fitosh llotarinë, të paktën bli një biletë llotarie!

E kam theksuar gjithmonë se problemet e pronësisë nuk i zgjidhin dot as vetëm qytetarët duke ndenjur në shtëpi, e as vetëm zyrtarët duke ndenjur në zyrë. Ashtu siç çuam përpara procesin e legalizimeve, vetem duke bashkëvepruar mund të ecim përpara.

I ftoj të gjithë këta qytetarë që e mbartin këtë problem prej 20 e kusur vjetësh, keni ende 2 muaj kohë deri në datë 7 nëntor për t’i krijuar mundësinë vetes për t’u pajisur me AMTP, thjesht aplikoni me një kërkesë pranë Bashkive në këto muaj të mbetur.