VENDIM Nr. 589, DATE 10.09.2014 “PER PERCAKTIMIN E PROCEDURAVE TE EVIDENTIMIT FIZIK, NE TERREN, TE NDERTIMEVE PA LEJE/SHTESAVE NE NDERTIME ME LEJE, TE ORGANEVE DHE DOKUMENTACIONIT PER PROPOZIMIN DHE MIRATIMIN E ZONAVE INFORMALE”

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve  10  e  45/1,  pika  1,  të  ligjit  nr.  9482  datë 3.4.2006,  “Për  legalizimin,  urbanizimin  dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Zhvillimit Urban dhe Turizmit, Këshilli i Ministrave vendosi.

 

Nr. 589, datë 10.9.2014PËR PËRCAKTIMIN E PROCEDURAVE TË EVIDENTIMIT FAKTIK, NË TERREN, TË NDËRTIMEVE PA LEJESHTESAVE NË NDËRTIME ME LEJE, TË ORGANEVE DHE DOKUMENTACIONIT PËR PROPOZIMIN DHE MIRATIMIN E ZONAVE

VENDIM Nr. 488, DATE 22.07.2014 “PER PERCAKTIMIN E ÇMIMIT FAVORIZUES TE SHITJES SE PARCELES NDERTIMORE PER NDERTIMET PA LEJE NE FUNKSION BANIMI DHE TE PERZIER, TE SUBJEKTEVE QE PERFITOJNE FALJE TE PAGESES, SI DHE TE MENYRES E AFATEVE TE PAGESES”

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 6, të nenit 7, të ligjit nr. 9482, datë 03.04.2006, “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje “, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Zhvillimit Urban dhe Turizmit, Keshilli i Minjistrave vendosi.

 

Vendim nr.488 dt.22.07.2014 PER PERCAKTIMIN E ÇMIMIT FAVORIZUES TE SHITJES SE PARCELES NDERTIMORE PER NDERTIMET PA LEJE ME FUNKSION BANIM DHE TE PERZIER, SUBJEKTE QE PERFITOJNE FALJE TE PAGESES, SI DHE TE MEN

VENDIM Nr. 485, DATE 16.07.2014 PER DISA NDRYSHIME NE VENDIMIN Nr. 289 “PER ORGANIZAIMIN DHE FUNKSIONIMIN E AGJENCISE SE LEGALIZIMIT, URBANIZIMIT DHE INTEGRIMIT TE ZONAVE/NDERTIMORE INFORMALE”

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 4 e 46, të ligjit nr. 9482, datë 16.2.2006,  “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Zhvillimit Urban dhe Turizmit, Këshilli i Ministrave vendosi.

 

VENDIM Nr. 485 PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 289, DATË 17.5.2006, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E AGJENCISË SË LEGALIZIMIT, URBANIZIMIT DHE INTEGRIMIT TË ZONAVE/NDËRTIMEVE INFORMALE (ALUIZNI)”

V E N D I M PËR PËRCAKTIMIN E PROCEDURAVE TË LEGALIZIMIT TË NDËRTIMEVE PA LEJE, SHTESAVE ANËSORE APO NË LARTËSI, TË NDËRTUARA NGA SHOQËRIA “HAWAI-ALB”, SH.P.K.

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 1, të nenit 43/1, të ligjit nr.9482 datë 3.4.2006, “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Zhvillimit Urban dhe Turizmit, Këshilli i Ministrave Continue reading V E N D I M PËR PËRCAKTIMIN E PROCEDURAVE TË LEGALIZIMIT TË NDËRTIMEVE PA LEJE, SHTESAVE ANËSORE APO NË LARTËSI, TË NDËRTUARA NGA SHOQËRIA “HAWAI-ALB”, SH.P.K.

VENDIM Nr.411 PËR KRITERET, PROCEDURAT DHE TIPIN E FORMULARIT TË LEJES SË LEGALIZIMIT

(ndryshuar me VKM-në nr.40, datë 11.1.2012)

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 28 të ligjit nr.9482, datë 3.4.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar, me propozimin e Ministrit të Punëve Publike dhe Transportit, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Agjencia e Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave/Ndërtimeve Informale (ALUIZNI) lëshon lejen e legalizimit, për objektin /shtesën pa leje në ndërtime me leje, kur:

a) për objektin/shtesën pa leje në ndërtime me leje është kryer vetëdeklarimi vullnetar brenda afatit ligjor;

b) objekti/shtesa pa leje në ndërtime me leje nuk ndodhet në kushtet e përjashtimit nga legalizimi, në përputhje me dispozitat e ligjit nr.9482, datë 3.4.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar;
c) për objektin/shtesën pa leje në ndërtime me leje është plotësuar dokumentacioni tekniko- ligjor, i parashikuar në nenet 27 e 37 të ligjit nr.9482, datë 3.4.2006, të ndryshuar;
ç) subjekti posedues ka shlyer pagesat e parashikuara në pikat 1, 2, 3 dhe 5 të vendimit nr.1180, datë 3.12.2006 të Këshillit të Ministrave “Për përcaktimin e vlerës së tarifës së shërbimit dhe mbledhjen e administrimin e të adhurave të procesit të legalizimit”, të ndryshuar.

2. Drejtoritë e ALUIZNI-t pranë qarqeve, pas verifikimit të dokumentacionit dhe vlerësimit të përmbushjes ose jo të kushteve të përmendura në pikën 1 të këtij vendimi, për objektin informal/shtesën pa leje në ndërtime me leje, vendosin kualifikimin për legalizim ose përjashtimin nga legalizimi. Vendimi, i cili shoqërohet me aktin përkatës, të argumentuar, administrohet si pjesë përbërëse e dosjes së legalizimit.

3. Drejtoritë e ALUIZNI-t, pranë qarqeve, pas kualifikimit për legalizim të objekteve informale/shtesave pa leje në ndërtime me leje, veprojnë, si më poshtë vijon:
a) Publikojnë në medien e shkruar dhe në faqen zyrtare të internetit, listën e poseduesve të objekteve informale/shtesave pa leje në ndërtime me leje, që kualifikohen për legalizim dhe të atyre që përjashtohen nga legalizimi.

b) Hartojnë dokumentacionin teknik (genplan, planimetritë dhe fragmentin e fotografisë ajrore dixhitale).

c) Përllogarisin detyrimet financiare të objektit informal/shtesës pa leje në ndërtime me leje, që legalizohet, dhe njoftojnë poseduesit për shlyerjen e tyre.
ç) Pranojnë nga subjekti i interesuar dokumentacionin e përcaktuar në nenet 27 e 37 të ligjit nr.9482, datë 3.4.2006, të ndryshuar.

d) Lidhin kontratën e kalimit të së drejtës së pronësisë së parcelës ndërtimore, nga shteti te poseduesi i objektit informal/shtesës pa leje në ndërtim me leje, në përputhje me nenin 17 të ligjit nr.9482, datë 3.4.2006, të ndryshuar.
dh) Brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e shlyerjes së pagesës sipas shkronjës “ç” të pikës 1, të këtij vendimi, lëshojnë dhe e pajisin subjektin me leje legalizimi për objektin informal/shtesën pa leje në ndërtime me leje;”

e) Publikojnë në median e shkruar dhe në faqen zyrtare të internetit listat emërore të subjekteve, objektet e të cilave pajisen me leje legalizimi, si dhe ia përcjellin ato njësive të qeverisjes vendore, për njoftim dhe publikim

4. Poseduesit e objektit ose subjektet e interesuara, brenda një muaji nga data e publikimit të listës emërore, të përmendur në pikën 3 të këtij vendimi, mund të bëjnë ankim administrativ në Drejtorinë Qendrore të ALUIZNI-t ndaj vendimit/lejes përkatëse të drejtorisë së ALUIZNI-t pranë qarqeve sipas procedurës së përcaktuar në ligjin nr.8485, datë 12.5.1999 “Kodi i Procedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë”

5. Leja e legalizimit, së bashku me dokumentacionin e nevojshëm për regjistrim, dërgohen pranë zyrave vendore të regjistrimit të pasurive të paluajtshme, nga drejtoritë e ALUIZNI-t, pranë qarqeve.

6. Për objektet informale/shtesat pa leje në ndërtime me leje, që përjashtohen nga procesi i legalizimit, drejtoritë e ALUIZNI-t, pranë qarqeve, i dërgojnë njoftim me shkrim poseduesve të tyre, si dhe organeve të njësive të qeverisjes vendore, ku këto objekte gjenden. Brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e marrjes së njoftimit, poseduesi mund të ankohet ndaj vendimit të përjashtimit në Drejtorinë Qendrore të ALUIZNI-t.

7. Formulari TIP i lejes së legalizimit është sipas modelit, që i bashkëlidhet këtij vendimi.
8. Vendimi nr.871, datë 27.12.2006 i Këshillit të Ministrave “Për kriteret, procedurat dhe tipin e formularit të lejes së legalizimit”, shfuqizohet.
9. Ngarkohen Ministria e Punëve Publike dhe Transportit, Agjencia e Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave/Ndërtimeve Informale dhe Zyra Qendrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme për zbatimin e këtij vendimi.

II. Drejtoritë e ALUIZNI-t pranë qarqeve, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga hyrja në fuqi e këtij vendimi, të përfundojnë shqyrtimin/verifikimin e kërkesave/dokumentacionit të depozituar për legalizim për objektet informale/shtesat pa leje në ndërtime me leje dhe, në bazë të vlerësimit të përmbushjes ose jo të kushteve të kërkuara, të nxjerrin vendimet përkatëse për kualifikimin për legalizim ose përjashtimin nga legalizimi.

 

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

 

KRYEMINISTRI
Sali Berisha

VENDIM Nr . 1180 PËR PËRCAKTIMIN E VLERËS SË TARIFËS SË SHËRBIMIT PËR LEGALIZIM DHE MBLEDHJEN E ADMINISTRIMIN E TË ARDHURAVE TË PROCESIT TE LEGALIZIMIT

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 4, të nenit 32, të ligjit nr.9482, datë 03.04.2006, ”Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit, Këshilli i Ministrave

 

V E N D O S I:

 

1.Tarifa e shërbimit për legalizimin e objekteve pa leje, shtesave informale në ndërtime me leje përbëhet nga:

1.1      Tarifa e shërbimit për përditësim, e cila është në vlerën 4 000 (katër mijë) lekë, për çdo kat të objektit pa leje/shtesës informale në ndërtime me leje.

1.2      Tarifa e shërbimit për hartimin e dokumentacionit tekniko-ligjor, me vlerë 6 000 (gjashte mijë) leke për çdo objekt pa leje/shtesë informale në ndërtim me leje.

1.3       Të ardhurat e mbledhura nga tarifa e shërbimit për përditësim dhe për hartimin e dokumentacionit tekniko-ligjor, do të përdoren nga ALUIZNI dhe do të destinohen respektivisht, për përditësimin në terren të gjendjes ndërtimore dhe mbulimin e shpenzimeve për hartimin e dokumentacionit administrativ për legalizimin e objekteve pa leje/shtesave informale në ndërtime me leje”.

1.4      Subjektet që përfitojnë legalizimin e objekteve informale, do të shlyejnë brenda 10 ditësh nga data e njoftimit me shkrim mbi pagesat, vlerat e përcaktuara në pikën 1.1 dhe 1.2 të këtij vendimi, në llogarinë e hapur për këtë qëllim”.

2.   Subjektet që kanë vetëdeklaruar në muajin e 3-të (16 Shtator-15 Tetor 2006) dhe të 4-t (16 Tetor-29 Nëntor 2006) të periudhës së vetëdeklarimit, së bashku me tarifën e shërbimit, do të shlyejnë dhe sanksionet e parashikuara për këtë qëllim, për llogari të njësisë së qeverisjes vendore, duke iu referuar kohës së vetëdeklarimit dhe natyrës së ndërtimit informal ( vilë, shtesë familjare, shtesë komerciale ), të parashikuara në nenin 8 të ligjit “Për legalizimin urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar.

3.   Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t në përputhje me të dhënat ndërtimore të dokumentacionit teknik ( gen-plan, planimetri ) kryen llogaritjen e vlerёs sё taksёs sё ndikimit nё infrastrukturё për çdo objekt informal, publikon listёn emёrore tё subjekteve taksë-pagues dhe i pajis ata me formularin e pagesës.

 

               3.1.   Taksa e ndikimit në infrastrukturë llogaritet duke ju referuar kostos mesatare vjetore tё ndёrtimit tё banesave pёr m², publikuar nga Enti Kombёtar i Banesave, nё kohёn e llogaritjes, në përputhje me pikën 2 të nenit 14 të ligjit nr.9416, datë 20.05.2005, “Për procedurat e privatizimit të banesave, të ndërtuara ose të blera me fonde shtetërore nga Enti Kombëtar i Banesave”.

 

               3.2.   Pёr objektet me leje me shtesa informale në ndërtim, pёrqindja e taksёs vendore tё ndikimit nё infrastrukturё do tё aplikohet mbi vlerёn e investimit tё shtesës informale.

 

               3.3.   Taksa e ndikimit në infrastrukturë paguhet brenda 30 ditëve, nga data e pajisjes me formularin e pagesës, që i bashkëlidhet këtij vendimi, pёr llogari tё njёsisё sё qeverisjes vendore, ku ndodhet ndërtimi informal. Fondi i krijuar nga pagesa e kësaj takse, do të përdoret për financimin e studimeve urbanistike, realizimin e tyre dhe përmirësimin e infrastrukturës së territoreve, që legalizohen.

 

4.   Pagesa për parcelën ndërtimore mbi të cilën është ngritur objekti informal/shtesa informale në ndërtime me leje, llogaritet nga ALUIZNI sipas neneve 19, 20, 21 e 22 të ligjit nr. 9482, datë 03.04.2006, ”Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar.

 

               4.1.   Për objektet informale, me funksion banimi, kur sipërfaqja e parcelës ndërtimore është e një madhësie të ndërmjetme nga sipërfaqet e përcaktuara në nenet 19, 20, 21 e 22, pagesa për të, do të jetë shuma e vlerёs mё tё vogёl nё lekё, plus vlerёn shtesë që del nga llogaritja me interpolim për sipërfaqen shtesё.

 

               4.2.   Kur objekti informal ka funksion social – ekonomik, vlera në lekë e parcelës ndërtimore llogaritet duke u bazuar në çmimin e tregut për m², nё momentin e kalimit tё pronёsisё.

 

               4.3.   Për objektet informale me funksion të përzier ( për banim dhe funksion social – ekonomik), për të llogaritur vlerën e parcelës ndërtimore do të aplikohet dhe koeficienti i shfrytëzimit të ndërtesës në legalizim i përcaktuar me vendimin nr.870, datë 27.12.2006 të Këshillit të Ministrave, “Për koeficientin e shfrytëzimit të ndërtesës në legalizim, me destinacion social-ekonomik”, sipas formulës: Vlera shtesë = Sip.social-ekonomike x Çmimi për m² i parcelës x(1 ± K).

 

               4.4.   Pagesa e parcelës ndërtimore, për objektet informale me destinacion social-ekonomik dhe shtesat informale në ndërtime me leje, do të bëhet vetëm në lekë, në vlerë të plotë monetare.

4.5. Për objektet informale, me destinacion banimi apo të përzier (banim dhe social- ekonomik), pagesa e vlerës së parcelës mund të bëhet në lekë, në vlerë të plotë monetare, dhe/ose me bono privatizimi.

Në rastin kur pagesa kryhet me bono privatizimi, ajo duhet të paraprihet nga depozitimi i kërkesës me shkrim, të poseduesit të ndërtimit informal, pranë drejtorisë rajonale të ALUIZNI-t, ku të përcaktohet përqindja e pagesës me bono privatizimi.

 

4.6.   Për shlyerjen e pagesës së parcelës ndërtimore, subjektet mund të përfitojnë nga skema e kreditimit bankar.

 

5.   Sanksionet për subjektet dhe / ose shoqëritë ndërtuese që kanë kryer shtesa anësore ose shtesa në kate, për qëllim kalimi pronësie ose qiradhënieje, llogariten nga ALUIZNI, në përputhje me përcaktimet dhe përqindjet e përcaktuara në nenin 43 të ligjit nr.9482, datë 3.4.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar.

Për shtesat informale (anësore apo në lartësi), të ngritura në territore (zona) ku nuk ka çmim minimal fiskal, të përcaktuar në përputhje me pikën 2 të nenit 43 të ligjit nr.9482, datë 3.4.2006, çmimi minimal fiskal do të llogaritet si mesatare aritmetike e çmimit të zonave me të cilat ky territor (zonë) kufizohet.

5.1.      Likuidimi i penaliteteve do të bëhet për llogari të njësive të qeverisjes vendore brenda 30 ditëve nga pajisja me formularin e penaliteteve për legalizimin e shtesave informale të subjektit ndërtues.

5.2.      Për subjektet dhe/ose shoqëritë ndërtuese të cilat kanë paguar sanksione të mëparshme për shkelje të lejes së ndërtimit, nga vlera totale e sanksioneve do të zbritet vlera e paguar më parë.

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë, botohet në “Fletoren Zyrtare” dhe i shtrin efektet e tij nga data 1 mars 2008.

 

 

VENDIM Nr.332 PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE TË PËRGJITHSHME MBI RUAJTJEN DHE ADMINISTRIMIN E INFORMACIONIT HARTOGRAFIK TË PËRFTUAR NGA FOTOGRAFIMI AJROR, DIXHITAL, I TERRITORIT TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, dhe pikës 3 të nenit 4 të ligjit nr. 9482, datë 3.4.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, me propozimin e Ministrit të Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit, Këshilli i Ministrave,

 

VENDOSI:

 

 1. Institucionet shtetërore për ruajtjen, administrimin dhe shpërndarjen e informacionit hartografik kanë përgjegjësitë dhe zbatojnë detyrimet dhe rregullat e përcaktuara në këtë vendim.
 2. Produkti fotogrametrik (ortofoto dhe harta vektoriale) përbën bazën zyrtare të informacionit hartografik të territorit të Republikës së Shqipërisë dhe do të shërbejë për :
  1. funksionimin e sistemit të regjistrimit të pasurive të paluajtshme;
  2. funksionimin e sistemit kombëtar të adresave;
  3. funksionimin e sistemit të regjistrimit të popullsisë;

ç.   kryerjen e studimeve urbane në të gjithë territorin e vendit;

 1. zbatimin e projekteve të ndryshme me interes publik;

dh. zbatimin e detyrimeve që rrjedhin nga ligji nr. 8402, dt. 10.9.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, të ndryshuar.

 1. Kopjet origjinale të produktit fotogrametrik, i cili përcakton gjendjen ekzistuese për çdo pjesë të territorit, sipas datës kur është kryer fotografimi dhe sipas të dhënave teknike të parashikuara në kontratën e lidhur për këtë qëllim, të depozitohen pranë:
  1. Agjencisë së Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave / Ndërtimeve Informale, për t’u përdorur për shërbimet përkatëse për këtë produkt dhe për përgatitjen e hartave në shkallët 1 : 500 deri në 1 : 5000, në funksion të procesit të legalizimit dhe urbanizimit.
  2. Arkivës shtetërore të Këshillit të Ministrave.
 2. ALUIZNI është autoriteti përgjegjës për shpërndarjen e produktit fotogrametrik, nga një kopje në formatin elektronik, brenda një muaji nga marrja në dorëzim e tij, në institucionet e mëposhtëme:
  1. Ministrinë e Brendshme;
  2. Ministrinë e Punëve Publike, Transporteve dhe Telekomunikacionit;
  3. Ministrinë e Drejtësisë;
  4. Ministrisë së Mbrojtjes;
  5. Ministrisë së Ekonomisë, Tregëtisë dhe Energjitikës;
  6. Ministrisë së Financave;
  7. Ministrisë së Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit;
  8. Ministrisë së Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve;
  9. Ministrisë së Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave;
  10. Ministrisë së Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta;
  11. Ministrisë së Shëndetësisë;
  12. Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës;
  13. Ministrisë së Jashtme;
  14. Ministrisë së Integrimit;
  15. Institutit të Statistikës;
  16. Institutit Gjeografik Ushtarak;
  17. Arkivit Qendror Teknik;
 3. Ministria e Brendshme është autoriteti përgjegjës që me mbështetjen e Ministrisë së Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit, do të kryejë dublikimin, riprodhimin dhe legalizimin e kopjeve të pjesshme të produktit fotogrametrik, sipas njësive të veçanta të qeverisjes vendore dhe shpërndarjen e tij për secilën njësi, brenda dy muajve nga marrja në dorëzim nga ALUIZNI.
 4. Arkivi Qendror Teknik i Ndërtimit është autoriteti përgjegjës për dublikimin, riprodhimin dhe legalizimin e kopjeve të produktit fotogrametrik, në favor të subjekteve të interesuara, publike apo private. Brenda 45 ditësh nga hyrja në fuqi e këtij vendimi, Arkivi Qendror Teknik i Ndërtimit paraqet, për miratim, planveprimin për plotësimin me burime, njerëzore dhe financiare, për ofrimin e këtyre shërbimeve.
 5. Ministri i Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit, brenda një muaji nga miratimi i planveprimit të përcaktuar në pikën 6, nxjerr udhëzimin përkatës për mënyrën dhe tarifën e dublikimit,të riprodhimit dhe legalizimit të pjesshëm për çdo njësi të produktit fotogrametrik, për subjektet e interesuara, publike apo private.
 6. Institucionet që sipas pikës 4, të këtij vendimi, do të përfitojnë kopje të produktit fotgrametrik, të nxjerrin brenda tre muajve, rregulloret përkatëse për ruajtjen dhe/ose përdorimin e këtij produkti.
 7. Agjencitë dhe institucionet, hartografike, gjeodezike e projektuese, shtetërore ose private, janë të detyruara, që, brenda 3 muajve nga hyrja në fuqi e këtij vendimi, të hartojnë dhe miratojnë strategjitë për zbatimin, në sistemin e tyre, të produktit fotogrametrik, të përftuar nga fotografimi ajror, dixhital, i territorit të Republikës së Shqipërisë për korrigjimin e informacionit gjeografik, që disponojnë.
 8. Institucionet përgjegjëse për përpunimin e informacionit gjeografik të përftuar nga fotografimi ajror, dixhital, i territorit të Republikës së Shqipërisë, të kryejnë përpunimin, në përputhje me direktivën 2007/2/ të Parlamentit Europian dhe të Këshillit të Europës, për infrastrukturën e informacionit hapësinor.
 9. Prodhimi i informacionit gjeografik dhe i hartave topografike, në shkallë të mëdha, kryhet, duke përdorur si referencë gjeodezike të pozicionit global, “Projection Transverse Mercator Zonal (Tmz)” me λ = 20 dhe atë “Europian Terrestrial Reference System 1989 (ETRS89)”, në përputhje me rekomandimet e EUREF – EC. Institucionet përgjegjëse, ngarkohen për llogaritjen dhe publikimin zyrtar të koeficientëve të transformimit të sistemeve gjeodezike.
 10. Institucionet shtetërore, nuk mund të kryejnë procedura prokurimi, me fonde publike apo të donatorëve, për krijimin e produkteve hartografike të një standarti më të ulët se produkti fotogrametrik i përftuar nga fotografimi ajror, dixhital, i territorit të Republikës së Shqipërisë.
 11. Ngarkohet ministri i Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit për ndjekjen e zbatimit të këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren Zyrtare”.

 

 

KRYEMINISTRI

SALI BERISHA

VENDIM Nr. 258 PËR REGJISTRIMIN E PASURIVE TË PALUAJTSHME, TË LEGALIZUARA

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, si dhe të nenit 29 të ligjit nr.9482, datë 3.4.2006, “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, dhe të neneve 24 e 56, të ligjit nr.7843, datë 13.7.1994, “Për rregjistrimin e pasurive të paluajtshme”, të ndryshuar, me propozimin e Ministrit të Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit, Këshilli i Ministrave,

 

VENDOSI :

 

I.          Të përgjithshme

1.   Agjencia e Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave/Ndërtimeve Informale (ALUIZNI) fillon zbatimin e procedurave të regjistrimit të pasurisë së paluajtshme (objektit dhe parcelës ndërtimore), brenda një afati 10 ditor pas pajisjes së dosjes së objektit pa leje, me lejen e legalizimit.

 

 1. Procedurat e regjistrimit të pasurive të paluajtshme, të legalizuara, kryhen nga ALUIZNI, në përputhje me ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, aktet nënligjore në zbatim të tij, si dhe metodikën e regjistrimit që zbatohet nga Zyra Qendrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme.

 

2.1        Zyra vendore e rregjistrimit të pasurive të paluajtshme (ZVRPP), brenda një periudhe prej 30 ditore, sipas kërkesës së  drejtorisë rajonale të ALUIZNI-t, dërgon një informacion të hollësishëm, me numrat e zonës kadastrale dhe të pasurive, si dhe dokumentacionin përkatës hartografik, në funksion të regjistrimit të objekteve, të përfshira në proces legalizimi, për çdo zonë informale/bllokbanim informal/ndërtim informal të veçuar.

 

 1. ZVRPP-ja, pasqyron ndryshimet përkatëse në regjistrat e pasurive të paluajtshme, brenda një periudhe prej 30 ditësh, nga:

 

a)                  miratimi i vendimeve të KRRT-së dhe/ose KRRTRSH-së, sipas neneve 10 e 11, të ligjit nr. 9482, datë 3.4.2006, “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”;

b)                  hyrja në fuqi e vendimeve të Këshillit të Ministrave, për mënyrën e administrimit të territorit, për secilën prej zonave/vendbanimeve informale, sipas pikës 3, të nenit 45, të ligjit nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”

 

II.         Dokumentacioni i nevojshëm për kryerjen e procedurave të regjistrimit të pasurive të paluajtshme, të legalizuara.

1.   Drejtoria rajonale e ALUIZNI-t, për kryerjen e procedurave të regjistrimit të pasurive të paluajtshme, të legalizuara, shfrytëzon bazën e të dhënave, si dhe:

 

a)      Dokumentacionin ligjor-administrativ, lejen e legalizimit të ndërtimit pa leje;

b)      Dokumentacioni teknik:

 • genplanin e objektit, të hartuar si hartë treguese, miratuar nga drejtoria rajonale e ALUIZNI-t;
 • planimetrnë për çdo kat;

 

2.         ALUIZNI plotëson dokumentacionin tekniko-ligjor, të nevojshëm për procedurat përkatëse për regjistrimin fillestar të objektit pa leje, të pajisur me leje legalizimi, si dhe regjistrin e parcelave ndërtimore, sipas të dhënave në kartelën e pasurisë të paluajtshme, në përputhje me listën e emrave të pronarëve të objekteve pa leje, që përfshihen në zonën informale/bllokbanimin informal/ndërtimet informale të veçuara, të grupuara në bazë të zonës kadastrale, ku ndodhen, sipas modelit 1, që i bashkëlidhet këtij vendimi.

 

III.        Procedurat për regjistrimin e pasurive të paluajtshme, të legalizuara

 

1.         Plotësimi i kartelës së pasurisë së paluajtshme, të legalizuar.

 

1.1        ALUIZNI plotëson kartelën e pasurisë së paluajtshme, të legalizuar, sipas formatit, që i bashkëlidhet këtij vendimi.

 

1.2    Plotësimi i rubrikave, të përfshira në kartelën e pasurisë së paluajtshme, të legalizuar, bëhet në përputhje me :

 

a)         të dhënat e  lejes së legalizimit të objektit pa leje;

b)         genplanin e objektit, të hartuar si hartë treguese, miratuar nga drejtoria rajonale e ALUIZNI-t;

c)         hartën treguese të regjistrimit, ku evidentohen kufijtë e pasurisë për secilin objekt që gjendet në zonën e pasqyruar në të;

ç)         menyrën e renditjes (Vol_) dhe (Fq_), si dhe numrat e referencës së dokumentit arkivor për zonën kadastrale përkatëse, të përcaktuar nga ZVRPP, menjëherë pas paraqitjes së kërkesës nga  drejtoria rajonale e ALUIZNI-t.

 

1.2.1 Plotësimi i Rubrikave D e E, të kartelës së pasurive të paluajtshme, kryhet nga drejtoria rajonale e ALUIZNI-t, në përputhje me të dhënat që ka ZVRPP-ja, e cila është e detyruar, që brenda një afati prej 15 ditësh nga paraqitja e kërkesës, të japë informacion të plotë, me të gjitha përshkrimet e nevojshme, për plotësimin e këtyre rubrikave.

 

1.2.2  Në formatin e kësaj kartele, që është në përputhje të plotë me formatin e kartelës së pasurisë së paluajtshme, të miratuar me vendimin nr. 519, datë 7.11.1994, të Këshillit të Ministrave, është shtuar seksioni F, për miratimin nga ALUIZNI, të të dhënave për regjistrimin e pasurisë së paluajtshme, të legalizuar.

 

1.2.3    Çdo volum përmban 250 faqe. Për rastet e ndërtimeve informale të veçuara, volumi do të plotësohet sipas numrit të objekteve të pajisura me leje legalizimi.

 

1.3       Kartelat e pasurive  të paluajtshme, të legalizuara, do të plotësohen në format manual dhe dixhital. Drejtoria rajonale e ALUIZNI-t, administron dhe ruan në përputhje me udhëzimet e Drejtorit të Përgjithshëm të ALUIZNI-t, formatin dixhital të kartelës.

 

2.         Plotësimi i regjistrit të parcelave ndërtimore

 

2.1    Regjistri i parcelave ndërtimore do të plotësohet në format manual  dhe dixhital, në përputhje me përcaktimet e bëra në vendimin nr.437, datë 28.06.2006, të Këshillit të Ministrave.

 

2.2    Drejtoria rajonale e ALUIZNI-t, administron dhe ruan, në përputhje me udhëzimet e Drejtorit të Përgjithshëm të ALUIZNI-t, formatin dixhital dhe shkresor, të këtij regjistri.

 

3.         Plotësimi i bazës të së dhënave

 

3.1    Drejtoria rajonale e ALUIZNI-t, duke shfrytëzuar informacionin e regjistruar gjatë etapave të mëparshme të procesit të legalizimit, bën plotësimin e mëtejshëm të bazës së të dhënave, në format manual dhe dixhital, si dhe krijon bazën e të dhënave të pasurisë, sipas treguesve të kartelës së pasurisë të paluajtshme dhe regjistrit të parcelave ndërtimore.

 

3.2    Në përfundim të plotësimit të bazës të së dhënave, drejtoria rajonale kryen procedurat përkatëse të verifikimit të saktësisë të të dhënave të plotësuara.

 

3.3    Zyra Qendrore e ALUIZNI-t, duke shfrytëzuar informacionin e administruar gjatë të gjithë procesit, nga drejtorite rajonale, krijon dhe administron bazën e të dhënave, në shkallë vendi.

 

3.3.1Të dhënat e kartelës së pasurisë së paluajtshme, genplani i objektit, i hartuar si hartë treguese, dhe planimetria strukturohen në një program unifikues të informatizimit të të dhënave, si pjesë integrale e bazës së përgjithshme të të dhënave.

 

4.         Publikimi i të dhënave për regjistrimin fillestar të objekteve, të pajisura me leje legalizimi

 

4.1    Drejtoria rajonale e ALUIZNI-t publikon, në nje vënd të dukshem, në zonën kadastrale,  për një afat 15 ditor, dokumentet e mëposhtme:

 

a)            regjistrin e parcelave ndërtimore;

b)            hartën treguese të regjistrimit (HTR), të përditësuar.

 

4.2    kur resultojnë pasaktësi në hartën treguese të pasurive ekzistuese, të regjistruara, ose mbivendosje me pasuritë e legalizuara, ALUIZNI njofton ZVRPP-në, e cila, në përputhje me nenin 17, të ligjit nr.7843, datë 13.7.1994 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, të ndryshuar, bën korrigjimet e nevojshme në HTR-në përkatëse.

 

5.         Miratimi i kartelës së pasurisë së paluajtshme, të legalizuar.

 

5.1    në kartelën e pasurisë së paluajtshme, të legalizuar, regjistrohet data e përfundimit afatit të publikimit të dokumenteve, të përcaktuara në pikën 4.1, të kapitullit III.

 

5.2    Kartela e pasurisë së paluajtshme, të legalizuar, nënshkruhet nga nëpunësi përgjegjës për plotësimin e saj dhe miratohet nga drejtori i drejtorisë rajonale të ALUIZNI-t.

 

6.         Dorëzimi i dokumentacionit përkatës të regjistrimit të pasurive të paluajtshme, të legalizuara, në ZVRPP.

 

6.1    Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t, në funksion të përmbylljes së procedurave të regjistrimit të pasurive të paluajtshme, të legalizuara,  dorëzon në ZVRPP, për cdo objekt, të gjithë informacionin e regjistruar në format dixhital, në bazën e të dhënave, si dhe dokumentacionin e mëposhtëm manual, për çdo objekt:

 

a)         Lejen e legalizimit të objektit;

b)         Genplanin e objektit, të hartuar si hartë treguese, miratuar nga drejtoria rajonale e ALUIZNI-t;

c)                  Planimetrinë për çdo kat;

ç)         Volumet e kartelave sipas përcaktimeve të këtij vendimi;

d)         Regjistrin e parcelave ndërtimore;

dh)       HTR-në e përditësuar;

 

7.         Ligjërimi nga ZVRPP-ja, i regjistrimit të pasurive të paluajtshme, të legalizuara.

 

7.1       ZVRPP-ja, brenda një periudhe prej 15-ditësh nga marrja në dorëzim e dokumentacionit të përcaktuar në pikën 6.1, të këtij vendimi, verifikon saktësinë e të dhënave të kartelës së pasurisë së paluajtshme, të legalizuar, dhe kryen procedurat për ligjërimin e regjistrimit fillestar për ndërtimet pa leje, të pajisura me leje legalizimi, në zbatim të nenit 26, të ligjit nr.7843, datë 13.7.1994, “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”,  të ndryshuar.

 

IV. Të fundit

 

1.         Brenda nje periudhe prej 30 ditesh nga hyrja në fuqi e këtij vendimi, ALUIZNI dhe Zyra Qendrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, nënshkruajnë një memorandum mirëkuptimi, për bashkërendimin efektiv të veprimatrisë së tyre, në funksion të mbarëvajtjes së procesit të legalizimit të ndërtimeve pa leje, si dhe regjistrimit të pasurive të paluajtshme, të legalizuara.

 

2.         Ngarkohet Ministria e Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit, ALUIZNI dhe Zyra Qendrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme për zbatimin e këtij vendimi.

 

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren Zyrtare”.

 

 

K R Y E M I N I S T R I

 

SALI  BERISHA

VENDIM Nr. 870 PËR KOEFICIENTIN E SHFRYTËZIMIT TË NDËRTESËS NË LEGALIZIM, ME DESTINACION SOCIAL-EKONOMIK

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2 të nenit 17 të ligjit nr.9482, datë 3.4.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, me propozimin e Ministrit të Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Koeficienti i shfrytëzimit të ndërtesës në legalizim (K), me destinacion social-ekonomik, shpreh raportin e sipërfaqes së ndërtimit për veprimtaritë social-ekonomike me sipërfaqen e përgjithshme të ndërtimit të objektit:

K= Sipërfaqe e ndërtimit social-ekonomik/Sipërfaqe e përgjithshme e ndërtimit

Në sipërfaqen për veprimtari social-ekonomike do të përfshihet sipërfaqja, ku zhvillohet veprimtaria, së bashku me sipërfaqet e mjediseve ndihmëse të saj.

2. Koeficienti i shfrytëzimit të ndërtesës në legalizim, me destinacion social-ekonomik, shërben për llogaritjen e vlerës shtesë të shitjes së truallit, kur objekti është me destinacion të përzier, për strehim dhe veprimtari social-ekonomike.

3. Formula për llogaritjen e vlerës së parcelës ndërtimore (sipërfaqja e bazës së objektit dhe sipërfaqja në funksion të objektit), në rastin kur objekti ka destinacion të përzier, për strehim dhe veprimtari social-ekonomike, do të jetë e barabartë me: vlerën e shitjes së parcelës ndërtimore, plus vlerën e shtuar për veprimtari social-ekonomike:

Vlera e parcelës ndërtimore për objektin me destinacion të përzier=vlera e parcelës ndërtimore+vlera shtesë.

4. Për përcaktimin e vlerës së shitjes së truallit të parcelës ndërtimore për objekte me funksion banimi të zbatohen nenet 19, 20, 21 e 22 të ligjit nr.9482, datë 3.4.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”.

5. Vlera e shtuar del si produkt i sipërfaqes, me destinacion social-ekonomik me çmimin e shitjes së truallit për banim, si dhe me 1± koeficientin e shfrytëzimit (K). Formula e vlerës së shtuar është:

Vlera shtesë=Sip.social-ekonomike x çmimi për m2 i parcelës x (1± K).

6. Për përcaktimin e çmimit për m2 të parcelës të zbatohen nenet 19, 20, 21 e 22 të ligjit nr.9482, datë 3.4.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”.

7. Në rastin kur vlera e koeficientit të shfrytëzimit të ndërtesës në legalizim, me destinacion social-ekonomik, është më e vogël ose e barabartë me 0,5 zbatohet formula 1-K.

8. Në rastin kur vlera e koeficientit të shfrytëzimit të ndërtesës në legalizim, me destinacion social-ekonomik, është më e madhe se 0,5, zbatohet formula 1+K.

9. Ngarkohen Agjencia e Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave/Ndërtimeve Informale dhe njësitë e qeverisjes vendore për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

 

KRYEMINISTRI
Sali Berisha