VENDIM Nr.1040 – PËR NDËRTIMET PA LEJE – KRUJË

DREJTORIA ASHK KRUJË

Dt. 06.04.2021

SHPALLJE

Drejtoria vendore e ASHK KRUJË bën afishimin publik për qytetarët, në zbatim të VKM nr.1040 date 25.11.2020 ” Përcaktimin e rregullave të zbatimit të kritereve të legalizimit dhe miratimin e modelit të aktit të legalizimit, për ndërtime pa leje ” ka marrë në shqyrtim kërkesën e qytetareve të mëposhtëm Continue reading VENDIM Nr.1040 – PËR NDËRTIMET PA LEJE – KRUJË

VENDIM Nr.1040 – PËR NDËRTIMET PA LEJE – KRUJË

DREJTORIA ASHK KRUJË

Dt. 05.03.2021

SHPALLJE

Drejtoria vendore e ASHK KRUJË bën afishimin publik për qytetarët, në zbatim të VKM nr.1040 date 25.11.2020 ” Përcaktimin e rregullave të zbatimit të kritereve të legalizimit dhe miratimin e modelit të aktit të legalizimit, për ndërtime pa leje ” ka marrë në shqyrtim kërkesën e qytetareve të mëposhtëm Continue reading VENDIM Nr.1040 – PËR NDËRTIMET PA LEJE – KRUJË

Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – KRUJË

DREJTORIA ASHK KRUJË

Dt. 25.02.2021

SHPALLJE

Drejtoria vendore e ASHK KRUJË bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.