VENDIM Nr.1040 – PËR NDËRTIMET PA LEJE – Zonat e Stimuluara

DREJTORIA ASHK ZONAT E STIMULUARA

Dt. 29.03.2021

SHPALLJE

Drejtoria vendore e ASHK ASHK ZONAT E STIMULUARA bën afishimin publik për qytetarët, në zbatim të VKM nr.1040 date 25.11.2020 ” Përcaktimin e rregullave të zbatimit të kritereve të legalizimit dhe miratimin e modelit të aktit të legalizimit, për ndërtime pa leje ” ka marrë në shqyrtim kërkesën e qytetareve të mëposhtëm Continue reading VENDIM Nr.1040 – PËR NDËRTIMET PA LEJE – Zonat e Stimuluara

VENDIM Nr.1040 – PËR NDËRTIMET PA LEJE – Zonat e Stimuluara

DREJTORIA ASHK ZONAT E STIMULUARA

Dt. 11.03.2021

SHPALLJE

Drejtoria vendore e ASHK ASHK ZONAT E STIMULUARA bën afishimin publik për qytetarët, në zbatim të VKM nr.1040 date 25.11.2020 ” Përcaktimin e rregullave të zbatimit të kritereve të legalizimit dhe miratimin e modelit të aktit të legalizimit, për ndërtime pa leje ” ka marrë në shqyrtim kërkesën e qytetareve të mëposhtëm Continue reading VENDIM Nr.1040 – PËR NDËRTIMET PA LEJE – Zonat e Stimuluara