Shpallje konkurimi për vende vakante

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ASHK

Dt. 16.11.2020

Në mbështetje të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar , ligjit 111/2018 “Për Kadastrën”, neni 11, Agjencia Shtetërore e Kadastrës, shpall konkurimin për pozicionet vakante si më poshtë:

Në Drejtorinë Vendore të ASHK-së Durrës

 • Përgjegjës Sektori (1) në profilet: Gjeodezi; Inxhinieri Ndërtimi; Arkitekturë; Urbanistikë; Gjeoinformatikë; Jurist; Kategoria: III-b. Niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”.
 • Përgjegjës Sektori (1) në profilet: Gjeodezi; Inxhinieri Ndërtimi; Arkitekturë; Urbanistikë; Gjeoinformatikë; Kategoria: III-b. Niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”.
 • Specialist (2),  në profilet: Gjeodezi; Inxhinieri Ndërtimi; Arkitekturë; Urbanistikë; Gjeoinformatikë; Kategoria: IV-b. Niveli minimal i diplomës “Bachelor”.
 • Specialist (1),  në profilin: Jurist; Kategoria: IV-b, Niveli minimal i diplomës “Bachelor”.

Në Drejtorinë Vendore të ASHK-së Dibër

 • Specialist (1),  në profilet: Gjeodezi; Inxhinieri Ndërtimi; Arkitekturë; Urbanistikë; Gjeoinformatikë, Inxhinieri; Kategoria: IV-b. Niveli minimal i diplomës “Bachelor”.
 • Specialist (1), në profilet: Gjeodezi; Inxhinieri Ndërtimi; Arkitekturë; Urbanistikë; Gjeoinformatikë, jurist; Kategoria: IV-b. Niveli minimal i diplomës “Bachelor”.
 • Specialist (2), në profilin: Jurist; Kategoria: IV-b, Niveli minimal i diplomës “Bachelor”

Në Drejtorinë Vendore të ASHK-së Dibër

 • Specialist (1),  në profilin: Jurist; Kategoria: IV-b, Niveli minimal i diplomës “Bachelor”

Kushtet që duhet të plotësojë kandidatët:
Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e përgjithshme, të përcaktuara në legjislacionin e shërbimit civil sipas ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar.

Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e posaçme, si vijon:

 • Për pozicionet “Specialist” duhet të zotërojnë diplomë të Arsimit të Lartë, nivelit minimal “Bachelor”, në profilin e kërkuar dhe, të kenë të paktën 1 (një) vit përvojë pune në profesion.
 • Për pozicionet “Përgjegjës Sektori”, duhet të zotërojnë diplomë të nivelit minimal “Master Shkencor”, në profilin e kërkuar, (Edhe diploma e nivelit “Bachelor” duhet të jetë në të njëjtën fushë) dhe, të kenë të paktën 2 (dy) vite punë në profesion.
 • Të mos kenë masë largim nga puna në fuqi.
 • Preferohet të kenë trajnime apo kualifikime në fushën përkatëse.
 • Të kenë njohuri të gjuhës angleze ose të një gjuhe tjetër të BE-së.

Aplikimi dhe dorëzimi i të gjitha dokumenteve të cituara më sipër, do të bëhet, nëpërmjet postës zyrtare, apo dorazi në Zyrën e Protokollit pranë Drejtorisë së Përgjithshme të ASHK-së ose në adresën elektronike të ASHK-së punesime@ashk.gov.al
**Dorëzimi i dokumenteve duhet të bëhet brenda datës: 25.11.2020.
Më poshtë gjeni të plotë shpalljen për konkurim:

Për anullimin e pjesshëm të shpalljes së vendeve vakante shpallur me datë 27.08.2020

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ASHK

Dt. 18.09.2020

Ju njoftojmë për anullimin e pjesshëm të shpalljes për vende vakante publikuar në datën 27.08.2020 të pozicioneve në vijim:

Përgjegjës Sektori (2) në profilin: ekonomi – financë. Kategoria: III-b. Niveli minimal i diplomës “Bachelor”, në Krujë (1), Lezhë (1).
Përgjegjës Sektori (1) në profilet: Gjeodezi; Topografi, Ing. Ndërtimi; Ing. Mjedis; Arkitekturë; Urbanistik;. Kategoria: III-b. Niveli minimal i diplomës “Bachelor”, në Lezhë (1).
Specialist (Arkiv / Protokolli) (2), profili: Arsim i lartë, Kategoria: IV-b. Niveli minimal i diplomës “Master Shkencor” në Gjirokastër (1), Lezhë (1).

Shpalljen e mëparshme e gjeni të plotë në link-un më poshtë:

Shpallje konkurimi për vende vakante

Shpallje konkurimi për vende vakante

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ASHK

Dt. 18.09.2020

Në mbështetje të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar , ligjit 111/2018 “Për Kadastrën”, neni 11, Agjencia Shtetërore e Kadastrës, shpall konkurimin për pozicionet vakante si më poshtë:

 • Përgjegjës Sektori (2) në profilin: ekonomi – financë. Kategoria: III-b. Niveli minimal i diplomës ” Master Shkencor “, në Krujë (1), Lezhë (1).
 • Përgjegjës Sektori (1) në profilet: Gjeodezi; Topografi, Ing. Ndërtimi; Ing. Mjedis; Arkitekturë; Urbanistik;. Kategoria: III-b. Niveli minimal i diplomës ” Master Shkencor “, në Lezhë (1).
 • Specialist (Arkiv / Protokolli) (2), profili: Arsim i lartë, Kategoria: IV-b. Niveli minimal i diplomës “Bachelor” në Gjirokastër (1), Lezhë (1).

Kushtet që duhet të plotësojë kandidatët:
Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e përgjithshme, të përcaktuara në legjislacionin e shërbimit civil sipas ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar.
Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e posaçme, si vijon:

 • Për pozicionet “Specialist” duhet të zotërojnë diplomë të Arsimit të Lartë, nivelit minimal “Bachelor”, në profilin e kërkuar dhe, të kenë të paktën 1 (një) vit përvojë pune në profesion.
 • Për pozicionet “Përgjegjës Sektori”, duhet të zotërojnë diplomë të nivelit minimal “Master Shkencor”, në profilin e kërkuar, (Edhe diploma e nivelit “Bachelor” duhet të jetë në të njëjtën fushë) dhe, të kenë të paktën 2 (dy) vite punë në profesion.
 • Të mos kenë masë largim nga puna në fuqi.
 • Preferohet të kenë trajnime apo kualifikime në fushën përkatëse.
 • Të kenë njohuri të gjuhës angleze ose të një gjuhe tjetër të BE-së.

Aplikimi dhe dorëzimi i të gjitha dokumenteve të cituara më sipër, do të bëhet, nëpërmjet postës zyrtare, apo dorazi në Zyrën e Protokollit pranë Drejtorisë së Përgjithshme të ASHK-së ose në adresën elektronike të ASHK-së punesime@ashk.gov.al
**Dorëzimi i dokumenteve duhet të bëhet brenda datës: 25.09.2020.
Më poshtë gjeni të plotë shpalljen për konkurim:

Shpallje konkurimi për vende vakante

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ASHK

Dt. 27.08.2020

Në mbështetje të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar , ligjit 111/2018 “Për Kadastrën”, neni 11, Agjencia Shtetërore e Kadastrës, shpall konkurimin për pozicionet vakante si më poshtë:

 • Përgjegjës Sektori (2) në profilin: ekonomi – financë. Kategoria: III-b. Niveli minimal i diplomës “Bachelor”, në Krujë (1), Lezhë (1).
 • Përgjegjës Sektori (1) në profilet: Gjeodezi; Topografi, Ing. Ndërtimi; Ing. Mjedis; Arkitekturë; Urbanistik;. Kategoria: III-b. Niveli minimal i diplomës “Bachelor”, në Lezhë (1).
 • Specialist (6) në profilet: Gjeodezi; Topografi, Ing. Ndërtimi; Ing. Mjedis; Arkitekturë; Urbanistikë; Gjeoinformatikë. Kategoria: IV-b. Niveli minimal i diplomës “Bachelor”, në Gjirokastër (2), Krujë (3), Lezhë (2).
 • Specialist (1), profili: Ing. Elektronik, Ing Informatik, Shkenca kompjuterike. Kategoria: IV-b. Niveli minimal i diplomës “Bachelor”, në Lezhë (1).
 • Specialist – (4), profili: Jurist. Kategoria: IV-b. Niveli minimal i diplomës “Bachelor”, në Gjirokastër (1), Krujë (2), Lezhë (1). profili: Jurist.
 • Specialist (2), profili: Jurist/ekonomi-financë. Kategoria: IV-b. Niveli minimal i diplomës “Bachelor”, në Krujë (1), Lezhë (1).
 • Specialist (Arkiv / Protokolli) (2), profili: Arsim i lartë, Kategoria: IV-b. Niveli minimal i diplomës “Master Shkencor” në Gjirokastër (1), Lezhë (1).

Kushtet që duhet të plotësojë kandidatët:
Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e përgjithshme, të përcaktuara në legjislacionin e shërbimit civil sipas ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar.
Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e posaçme, si vijon:

 • Për pozicionet “Specialist” duhet të zotërojnë diplomë të Arsimit të Lartë, nivelit minimal “Bachelor”, në profilin e kërkuar dhe, të kenë të paktën 1 (një) vit përvojë pune në profesion.
 • Për pozicionet “Përgjegjës Sektori”, duhet të zotërojnë diplomë të nivelit minimal “Master Shkencor”, në profilin e kërkuar, (Edhe diploma e nivelit “Bachelor” duhet të jetë në të njëjtën fushë) dhe, të kenë të paktën 2 (dy) vite punë në profesion.
 • Të mos kenë masë largim nga puna në fuqi.
 • Preferohet të kenë trajnime apo kualifikime në fushën përkatëse.
 • Të kenë njohuri të gjuhës angleze ose të një gjuhe tjetër të BE-së.

Aplikimi dhe dorëzimi i të gjitha dokumenteve të cituara më sipër, do të bëhet, nëpërmjet postës zyrtare, apo dorazi në Zyrën e Protokollit pranë Drejtorisë së Përgjithshme të ASHK-së ose në adresën elektronike të ASHK-së punesime@ashk.gov.al
**Dorëzimi i dokumenteve duhet të bëhet brenda datës: 11.09.2020.
Më poshtë gjeni të plotë shpalljen për konkurim:

Shpallje konkurimi për vende vakante

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ASHK

Dt. 06.07.2020

Në mbështetje të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar , ligjit 111/2018 “Për Kadastrën”, neni 11, Agjencia Shtetërore e Kadastrës, shpall konkurimin për pozicionet vakante si më poshtë:

 • Përgjegjës Sektori (2) Kategoria: III-b. Niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”; në Fier (1), Pogradec (1)
 • Përgjegjës Sektori Arkiv / Protokolli (1), Kategoria: III-b. Niveli minimal i diplomës “Master Shkencor” në Fier ,
 • Specialist (5) Kategoria: IV-b. Niveli minimal i diplomës “Bachelor”, në Fier (2), dhe Pogradec (3), në profilet: Inxhinieri Ndërtimi; Arkitekturë; Urbanistikë; Gjeodezi;Juridik, Ekonomik.
 • Specialist (5) Kategoria: IV-b dhe IV -a. Niveli minimal i diplomës “Bachelor”, në Fier (1), Pogradec (1), Tiranë (3), në profilin: Jurist

Kushtet që duhet të plotësojë kandidatët:
Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e përgjithshme, të përcaktuara në legjislacionin e shërbimit civil sipas ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar.
Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e posaçme, si vijon:

 • Për pozicionet “Specialist” duhet të zotërojnë diplomë të Arsimit të Lartë, nivelit minimal “Bachelor”, në profilin e kërkuar dhe, të kenë të paktën 1 (një) vit përvojë pune në profesion.
 • Për pozicionet “Përgjegjës Sektori”, duhet të zotërojnë diplomë të nivelit minimal “Master Shkencor”, në profilin e kërkuar, (Edhe diploma e nivelit “Bachelor” duhet të jetë në të njëjtën fushë) dhe, të kenë të paktën 2 (dy) vite punë në profesion.
 • Të mos kenë masë largim nga puna në fuqi.
 • Preferohet të kenë trajnime apo kualifikime në fushën përkatëse.
 • Të kenë njohuri të gjuhës angleze ose të një gjuhe tjetër të BE-së.

Aplikimi dhe dorëzimi i të gjitha dokumenteve të cituara më sipër, do të bëhet, nëpërmjet postës zyrtare, apo dorazi në Zyrën e Protokollit pranë Drejtorisë së Përgjithshme të ASHK-së ose në adresën elektronike të ASHK-së punesime@ashk.gov.al
**Dorëzimi i dokumenteve duhet të bëhet brenda datës: 14.07.2020.
Më poshtë gjeni të plotë shpalljen për konkurim:

Shpallje konkurimi për vende vakante

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ASHK

Dt. 19.02.2020

Në mbështetje të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar , ligjit 111/2018 “Për Kadastrën”, neni 11, Agjencia Shtetërore e Kadastrës, shpall konkurimin për pozicionet vakante:

 • Specialist, Kategoria: IV-b, në profilin: Jurist. Niveli minimal i diplomës “Bachelor”, në Drejtoritë dhe zyrat vendore të ASHK Berat (1), Dibër (1), Kavajë (2), Gjirokastër (2), Kukës (1), Lezhë (2), Tepelenë (1), Pogradec (4), Sarandë (1), Shkodër (2), Vlorë (3), dhe Tiranë (8).

Më poshtë gjeni të plotë shpalljen për konkurim:

Shpallje konkurimi për vende vakante

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ASHK

Dt. 30.01.2020

Në mbështetje të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar , ligjit 111/2018 “Për Kadastrën”, neni 11, Agjencia Shtetërore e Kadastrës, shpall konkurimin për pozicionet vakante:

Përgjegjës Sektori, Kategoria: III-b. Niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”, në Drejtoritë vendore të ASHK Dibër (1), Durrës (1), Krujë (1), Fier (2), Lezhë (2), Shkodër (1), Vlorë (2) dhe Tiranë (2), në profilet:
Gjeodezi; Topografi, Inxhinieri Ndërtimi; Arkitekturë; Urbanistikë; Gjeoinformatikë

Specialist, Kategoria: IV-b, dhe IV-a. Niveli minimal i diplomës “Bachelor”, në Drejtoritë dhe zyrat vendore të ASHK Dibër (2), Durrës (1), Kavajë (3), Krujë (2), Elbasan (2), Mallakastër (1), Lushnje (2), Gjirokastër (2), Kukës (2), Lezhë (1), Malësi e Madhe (1), Tepelenë (2), Pogradec (1), Sarandë (1), Vlorë (3), Himarë (1), dhe Tiranë (8), në profilet:
Gjeodezi; Topografi, Inxhinieri Ndërtimi; Arkitekturë; Urbanistikë; Gjeoinformatikë, Inxhinieri Elektronike, informatike, Teknologji informacioni, inxhinieri elektrike

Më poshtë gjeni të plotë shpalljen për konkurim (inxhinieri):

Përgjegjës Sektori, Kategoria: III-b, në Drejtoritë vendore të ASHK Berat (1) dhe Shkodër (1), në profilin: Ekonomi, Ekonomi Financë.
Specialist, Kategoria: IV-b, në Drejtoritë dhe zyrat vendore të ASHK Dibër (1), Gjirokastër (1), Kolonjë (1), Kuçovë (1), Kukës (1), Mallakastër (1), Lushnje (1), Pogradec (1), Sarandë (1), Tiranë (2), në profilin: Ekonomi, Ekonomi Financë.

Më poshtë gjeni të plotë shpalljen për konkurim (ekonomi-financë):

Kadastra bën thirrje për profesionistë

DREJTORIA E PËRGJITHSHME

Dt. 11.09.2019

Agjensia Shteterore e Kadastrës ka përmbyllur fazën e riorganizimit të saj dhe me kënaqësi ju bëj me dije se ky proces prodhoi një strukturë të re tërësisht të riorganizuar dhe eficente.

Por mbyllja e një procesi, hap menjëherë dyert për sfidën e rradhës.

Continue reading Kadastra bën thirrje për profesionistë

republikaeshqiperise

AGJENCIA E LEGALIZIMIT, URBANIZIMIT DHE INTEGRIMIT TE ZONAVE/NDERTIMEVE INFORMALE

SHPALLJE KONKURIMI I HAPUR PËR

VENDET VAKANTE PRANË AGJENCISË SË LEGALIZIMIT, URBANIZIMIT DHE INTEGRIMIT TË ZONAVE/NDËRTIMEVE INFORMALE

Në mbështetje të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar VKM Nr.289, datë 17.5.2006 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të zonave/ndërtimeve informale (ALUIZNI), pika 7, shpallet konkurimi për pozicionin:

Drejtor, Kategoria: III-a/1 & III-b

Në Drejtoritë rajonale të ALUIZNI-t:

Tiranë, Durrës, Berat,  Dibër, Elbasan, Fier, Gjirokastër, Kavajë, Korçë, Krujë, Kukës, Lezhë, Lushnje, Sarandë, Shkodër dhe Vlorë. Continue reading