Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Shkodër

DREJTORIA E ASHK SHKODËR

Dt. 01.10.2020

SHPALLJE

Drejtoria rajonale e ASHK SHKODËR bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Continue reading Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Shkodër

Njoftim paraqitje për plotësim dokumentacioni – Zonat e Stimuluara

DREJTORIA VENDORE E ASHK ZONAT E STIMULUARA

Dt. 01.10.2020

NJOFTIM

Në vijim të të ligjit nr.20 date 05.03.2020 “Per perfundimin e proceseve kalimtare te pronesise ne “Republiken e Shqiperise” si dhe zbatim te ligjit nr 44/2015 “Kodi i procedurave administrative i Republikes se Shqiperise” per vijimin e procedurave të kalimit të pronësisë së truallit dhe legalizimit te njesive ndertimore informale behet afishimi publik i listes se subjekteve te cileve duhet te paraqiten per depozitim dokumentacioni.

Lista emërore:

DREJTOR

INA PELESHKA

Pyetje të shpeshta (FAQ)

TË PËRGJITHSHME

Ligji për Përfundimin e proceseve kalimtare të Pronësisë vjen në ndihmë të qytetarëve për të mbyllur shpejt procesin dhe për të hequr shumë burokraci institucionale. Më poshtë keni disa pyetje përgjigje për të kuptuar thelbin e këtij ligji dhe a gjen zgjidhje problemi juaj.

Bootstrap Example
Hiqe! ! Shtyp mbi pyetjet për të lexuar përgjigjen !

Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Vlore

DREJTORIA E ALUIZNI-t VLORË

27.02.2019

SHPALLJE

Drejtoria rajonale e ALUIZNI-t, Vlorë bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ALUIZNI bëhet për një periudhë 30 ditore .

Continue reading Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Vlore

Regjistrimi i objekteve përpara 1991


Të nderuar qytetarë,

Në datë 18.7.2018 Këshilli i Ministrave ka miratuar Vendimin nr. 442 “PËR PËRCAKTIMIN E PROCEDURËS SË KALIMIT TË PRONËSISË E TË REGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, TË NDËRTUARA DERI MË 10.8.1991 DHE TË TRUALLIT FUNKSIONAL TË TYRE”.

Procedurat e kalimit të pronësisë, sipas këtij vendimi, fillojnë me dorëzimin e një kërkesë të subjektit/subjekteve, sipas modelit të kërkesës, të miratuar me këtë vendim pranë Drejtorive Rajonale të Agjensisë së Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave/Ndërtimeve Informale.

Ju mund ta tërhiqni modelin e kërkesës në momentin e aplikimit pranë Drejtorive Rajonale ose mund ta shkarkoni nga dokumenti i mëposhtëm.

Ju faleminderit

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve

Bashkëlidhur gjeni në format PDF Regjistrat e kërkesave dhe përgjigjeve në periudhat:

Mars – Qershor 2015

Korrik – Shtator 2015

Tetor – Dhjetor 2015

Janar – Mars 2016

Prill – Qershor 2016

Korrik – Shtator 2016

Tetor – Dhjetor 2016

Janar – Mars 2017

Prill – Qershor 2017

Korrik – Shtator 2017

Tetor – Dhjetor 2017

Janar – Mars 2018

Prill – Qershor 2018

Shtator – Nentor 2018

Raporte/ Statistika

RAPORTI PËRMBLEDHËS I ECURISË SË LEGALIZIMIT TË NDËRTIMEVE PA LEJE (2013-2014)

RAPORTI PËRMBLEDHËS I ECURISË SË LEGALIZIMIT TË NDËRTIMEVE PA LEJE (2014-2015)

RAPORTIMI NË KUVEND – Tetor 2016

RAPORTI PËRMBLEDHËS I ECURISË SË LEGALIZIMIT TË NDËRTIMEVE PA LEJE PËR VITIN 2016

RAPORTI I ANALIZËS SË VEPRIMTARISË PËR VITIN 2017

RAPORTI I ANALIZËS SË VEPRIMTARISË PËR VITIN 2018

RAPORTI I ANALIZËS SË VEPRIMTARISË PËR VITIN 2019

ZONAT INFORMALE