LIGJ Nr. 9482 PËR LEGALIZIMIN, URBANIZIMIN DHE INTEGRIMIN E NDËRTIMEVE PA LEJE

LIGJ

Nr. 9482, Datë 03.04.2006

(ndryshuar me ligjin nr .9786, datë 19.07.2007, ligjin nr.9895, datë 09.06.2008, vendimin nr 3, datë 02.02.2009, të Gjykatës Kushtetuese, ligjin nr.10 099, datë 19.3.2009, ligjin nr. 10 169, datë 22.10.2009 ligjin nr.10 219, datë 4.2.2010 dhe ligjin nr.141/2013, datë 02.05.2013.)

ligji 9482 i plote 2013