LISTA PËR KOMPENSIMIN FINANCIAR TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME QË PREKEN NGA NDËRTIMET E LEGALIZUARA

DREJTORIA E PËRGJITSHME E KADASTRËS

Dt. 14.12.2020

AFISHIM

Drejtoria e Përgjithshme bën afishimin publik për qytetarët të cilët janë përfituesit e kombesimit financiar të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, për sipërfaqet takuese të zëna nga ndërtimet e legalizuara në drejtoritë vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës: Kavajë, Tiranë Rurale 1, Kamzë-Vorë, Tiranë Veri, Tiranë Jug, Fier, Elbasan, Durrës, Gjirokastër, Lushnjë, Korçë, Lezhë, Vlorë, Zonat e Stimuluara, Tiranë Rurale 2.
Më poshtë do të gjeni të publikuar listën e plotë.