NJOFTIM

fb_img_1473342719042NJOFTIM

Me miratimin e ligjit Nr. 20/2020 për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërisë, u hoqen kushtet për verifikimin e vlefshmërisë së Akteve të marrjes së tokës në pronësi.

Në bashkëpunim me Këshillin e Qarkut Vlorë dhe Prefekturën, në zbatim të pikës 7, të ligjit 20/ 2020 ështe hartuar dokumentacioni i nevojshëm duke i hapur rrugë regjistrimin e AMTP-ve për lagjen Qazim Pali, Njesia Administrative Lukovë, Bashkia Himarë.

Njoftohen të gjithe Subjektet të cilët e gjejnë emrin te lista më poshtë, të aplikojnë për tu pajisur me Çertifikata Pronësie.