NJOFTIM

fb_img_1473342719042NJOFTIM

Ne zbatim te ligjit nr.20/2020″ PER PERFUNDIMIN E PROÇESEVE KALIMTARE TE PRONESISE NE REPUBLIKEN E SHQIPERISË”, DREJTORIA VENDORE ASHK-GJIROKASTER, pas kontaktit dhe bashkepunimit te panderprere me banoret , perfundoi me sukses proçesin e legalizimit per “Godine banimi 9 kat+bodrum”, ndodhur ne lagjen “Granice” Gjirokaster, ne kushtet e mosinteresimit per perfundimin e procedurave ligjore nga investitori.

Qytetaret dhe subjektet e interesuara sipas listes me poshte jane te lutur qe (pas administrimit te dokumentacionit) te kryejne aplikim online per regjistrim dhe sherbime kadastrale lidhur me çertifikimin e pasurive pjese perberese te pallatit.
Ti gezoni!