Njoftim- ALUIZNI Korçë

Dega rajonale e ALUIZNI-t, Korçë publikon listën e emrave të 139 qytetarëve që duhet të paraqiten pranë sporteleve të kësaj dege për të tërhequr faturat e parcelës ndërtimore dhe për të lidhur kontratat e fitimit të pronësisë së truallit.

Drejtoria rajonale u bën të ditur qytetarëve të cilet e gjejnë emrin në listë që të respektojnë afatet dhe menjëherë pas likujdimit të faturës së parcelës ndërtimore kjo degë garanton pajisjen me leje legalizimi.

Korçë – lista e emrave të 139 qytetarëve