Njoftim- DREJTORIA E ALUIZNI-T TIRANA( 4)

                                     

AGJENCIA E LEGALIZIMIT, URBANIZIMIT DHE INTEGRIMIT TE ZONAVE/NDERTIMEVE INFORMALE

DREJTORIA TIRANË -4

MBI PARAQITJEN E KËRKESËS PËR KALIMIN E TË DREJTËS SË PRONËSISË , MBI TRUALLIN E NJËSISË SË NDËRTUAR, NË ZONAT ME PËRPARËSI TURIZMIN.

 Personat e stimuluar / subjektet e  interesuar, të cilët kërkojnë kalimin e të drejtës së pronësisë mbi truallin e njësisë së ndërtuar, në përputhje me ligjin nr.10186, datë 05.11.2009 “Për rregullimin e pronësisë mbi truallin shtetëror në zonat me përparësi turizmin”, i ndryshuar, të paraqesin pranë  Drejtorisë së ALUIZNI-t, Tirana (4), brenda 60 ditësh dokumentacionin e mëposhtëm:

 

         A.   Kur kërkesa bëhet nga Subjekti i Interesuar

 1. Kërkesën për kalimin e të drejtës së pronësisë mbi truallin, të plotësuar sipas formularit tip të miratuar nga ministri përgjegjës;
 2. Kontratën e lidhur me personin e stimuluar për kalimin e së drejtës së pronësisë mbi njësinë e ndërtuar;
 3. Planimetrinë dhe sipërfaqen në m² të njësisë së ndërtuar;
 4. Dokumentet e pronësisë për njësinë e ndërtuar, nëse ka;
 5. Kopje të dokumentit të identifikimit ose ekstrakt të regjistrit tregtar.

 

        B.   Kur kërkesa bëhet nga Personi i Stimuluar

 1. Kërkesën për kalimin e së drejtës së pronësisë mbi truallin, sipas formularit tip të miratuar nga ministri përgjegjës;
 2. Marrëveshjen e qirasë apo të zhvillimit, të lidhur ndërmjet personit të stimuluar dhe qiradhënësit, nëse është lidhur një marrëveshje e tillë;
 3. Lejen e ndërtimit dhe/ose lejen e sheshit të ndërtimit;
 4. Projektin arkitektonik të miratuar;
 5. Dokumentet e pronësisë për njësinë e ndërtuar, nëse ka;
 6. Kopje të dokumentit të identifikimit ose ekstrakt të regjistrit tregtar;
 7. Vërtetim nga Agjencia Kombëtare e Turizmit për detyrimet e marrëveshjes së qirasë, të llogaritura deri në momentin e zgjidhjes së marrëveshjeve.
 8. Vendimin e organeve kompetente për dhënien e titullit person i stimuluar, nëse nuk kanë lidhur marrveshje zhvillimi.

 

Tarifa e aplikimit është 2 500 lekë, pagesa mund të shlyhet pranë çdo banke të nivelit të dytë.

Adresa: Rr.”Dora D’Istria”, Tiranë