Njoftim paraqitje për plotësim dokumentacioni – Zonat e Stimuluara

DREJTORIA VENDORE E ASHK ZONAT E STIMULUARA

Dt. 01.10.2020

NJOFTIM

Në vijim të të ligjit nr.20 date 05.03.2020 “Per perfundimin e proceseve kalimtare te pronesise ne “Republiken e Shqiperise” si dhe zbatim te ligjit nr 44/2015 “Kodi i procedurave administrative i Republikes se Shqiperise” per vijimin e procedurave të kalimit të pronësisë së truallit dhe legalizimit te njesive ndertimore informale behet afishimi publik i listes se subjekteve te cileve duhet te paraqiten per depozitim dokumentacioni.

Lista emërore:

DREJTOR

INA PELESHKA