Njoftim paraqitje për plotësim dokumentacioni – Zonat e Stimuluara

DREJTORIA VENDORE E ASHK ZONAT E STIMULUARA

Dt. 04.10.2019

SHPALLJE

Ne zbatim të shkreses nr. 2877 prot., datë 10.04.2018 të Drejtorit të Përgjithshëm të ASHK, Drejtoria Vendore Zonat e Stimuluara po trajton me përparësi objektet informale të vetëdeklaruara gjatë viteve 2005-2006.
Duke qënë se gjatë shqyrtimit të dosjeve hasim mangësi të të dhënave të vetëdeklaruesëve si nr. Kontakti, adresë banimi, të dhëna të adresës së objektit, njoftojmë të gjithë subjektet që kanë vetëdeklaruar objektet e tyre informale në vitet 2005-2006 me vendndodhje në Ishëm, Shënjin, Velipojë, Golem, Karpen, Synej, Qerret, Stan i Ri, Mali i Robit, Kryemëdhenj të paraqiten pranë sporteleve të Drejtorisë së ASHK-së Zonat e Stimuluara në adresën: Rr. “Skënder Kosturi”, Tiranë (Pranë tregut të fruta-perimeve).

Lista emërore Ishëm:

Lista emërore Shëngjin:

Lista emërore Velipojë:

Lista emërore Kavajë:

DREJTOR

INA PELESHKA