Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – FIER

DREJTORIA ASHK FIER

Dt. 7.12.2020

SHPALLJE

Drejtoria vendore e ASHK FIER bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.
Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.
  1. ADELA AKILEA MILLA, ZK 8531, FIER, FIER
  2. TODI STERJO PROKO,  ZK 8531,  FIER, FIER
  3. TASI STERJO PROKO,  ZK 8531,  FIER, FIER
  4. EDMOND LIKO HAXHIA, ZK 8532, FIER, FIER
  5. KOZMA KICI GJINO. ZK 8533, FIER, FIER
  6. VIKTOR KICI GJINO, ZK 8533, FIER, FIER
  7. THOMA MITI TAKO, ZK 8531, FIER, FIER
  8. XHEVDET TAHIR RAMAZANI, ZK 8531, FIER, FIER

Faleminderit!

DREJTOR

ERVIN BUSHI