Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – GJIROKASTËR

DREJTORIA ASHK GJIROKASTËR

Dt. 7.12.2020

SHPALLJE

Drejtoria vendore e ASHK GJIROKASTËR bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.
Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.
  1. BARDHUL GANI XHAXHI, ZK 8542, L PALORTO, GJIROKASTER
  2. ERION SAHIT XHAXHI,  ZK 8542,  L PALORTO, GJIROKASTËR
  3. VIKTOR TAQI MANTHO,  ZK 8542,  L PARTIZANI, GJIROKASTËR
  4. XHEVAHIR REUF BRINJA, ZK 2424, LGJ. LINUA, GJIROKASTËR

Faleminderit!

DREJTOR

FLORJAN TAÇI