Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – Pogradec

DREJTORIA ASHK POGRADEC

Dt. 02.02.2021

SHPALLJE

Drejtoria vendore e ASHK Pogradec bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim. Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.
Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.
  1. BASHKIM SADIK RAMADANI, ZK 8552, POGRADEC, POGRADEC
  2. VERGJINI THANAS NUCI +BP, ZK 8552, POGRADEC, POGRADEC
  3. AGRON SHERIF LIPO, ZK 8552, POGRADEC, POGRADEC
  4. MELEQ SHAQIR DERVISHI, ZK 8552, POGRADEC, POGRADEC
  5. GURI NAZMI LIPO, ZK 8552, POGRADEC, POGRADEC
  6. KUJTIM SADIK BLACERI, ZK 8552, POGRADEC, POGRADEC
  7. DHORKE PANDO KOSTALLARI, ZK 8552, POGRADEC, POGRADEC

Faleminderit!

DREJTOR

GENTIAN MAHMUTAJ