Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – KUKËS

DREJTORIA ASHK KUKËS

Dt. 06.04.2021

SHPALLJE

Drejtoria vendore e ASHK KUKËS bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.
Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.
  1. MARTE KOL RRGALLA, LUSH KOL RRGALLA, ZK 1431, CURRAJ, TROPOJE
  2. ASLLAN AHMET BASHA, MINE SHAHIN BASHA, ZK 2315, KUKES, KUKES
  3. HASAN ALI RAMALLARI, FLUTURA XHEMAL RAMALLARI, ZK 2684, MHOLE, KUKES
  4. JETNOR DIN XHAFERI, ZK 3821, VRANISHT, HAS
  5. GEZIM UKE QARRI, SANIJE ISUF QARRI, ZK 2282, KRUME, HAS
  6. ARBEN ISA DAUTI, RAJMONDA IMER DAUTI, ZK 1683, GAJREP, HAS
  7. ARBEN ISA DAUTI, RAJMONDA IMER DAUTI, ZK 1683, GAJREP, HAS

Faleminderit!

DREJTOR

VLADIMIR SPAHIU