Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – Pogradec

DREJTORIA ASHK POGRADEC

Dt. 08.04.2021

SHPALLJE

Drejtoria vendore e ASHK Pogradec bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim. Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.
Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.
  1. BASHKIM SADIK RAMADANI, NETA FAIK RAMADANI, ZK 8582, RR CETA E MOKRES, POGRADEC,
  2. AGRON SHERIF LIPO, ZK 8582, RR E GORICES, POGRADEC,
  3. MELEQ SHAQIR DERVISHI, ZK 8583, RR E GESHTENJAVE, POGRADEC,
  4. VERGJENI THANAS NUCI + BP, ZK 8584, RR CETA E MOKRES, POGRADEC,
  5. GURI NAZMI LIPO, ZK 8585, RR E GORICES, POGRADEC,
  6. DHROKE PANDO KOSTALLARI, ZK 8587, RR ET’HEM HAXHIA, POGRADEC

Faleminderit!

DREJTOR

GENTIAN MAHMUTAJ