Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – POGRADEC

DREJTORIA ASHK POGRADEC

Dt. 21.12.2020

SHPALLJE

Drejtoria vendore e ASHK POGRADEC bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.
Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.
  1. BLEDAR SHEFQET BERBERI,  ZK 8581,  POGRADEC, POGRADEC
  2. HYMER RESUL BLACERI, ZK 8581, POGRADEC, POGRADEC

Faleminderit!

DREJTOR

GENTJAN MAHMUTAJ