Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – Tirana Veri

DREJTORIA ASHK TIRANA VERI

Dt. 15.02.2021

SHPALLJE

Drejtoria vendore e ASHK Tirana Veri bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.
Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.
 1. PRANVERA BALLIU, ARIAN AGJERIM BALLIU, REZARTA AGJERIM BRAMI, ADRIANA AGJERIM CENKOLLI, AFERDITA AGJERIM XHELILI, ZK 8340, NJESIA ADM 9, TIRANE
 2. LEFTER HEKURAN JANKISHTA, ZK 8140, NJESIA ADM 3, TIRANE
 3. BESNIK ALI MADANI, ZK 8310, NJESIA ADM 11, TIRANE
 4. GENC HAMIT PLAKU, ZK 8120, NJESIA ADM 4, TIRANE
 5. GEZIM ALI BRUCI, ZK 8320, NJESIA ADM 11, TIRANE
 6. XHEMAL NEIM MUSTAFALLARI, ZK 8120, NJESIA ADM 4, TIRANE
 7. HANE SHAHIN DALIPI, ZK 8120, NJESIA ADM 4, TIRANE
 8. MEHMET SHEFQET LEKA, ZK 8310, NJESIA ADM 11, TIRANE
 9. ILIR AHMET DHOZHI, ZK 8360, NJESIA ADM 8, TIRANE
 10. ZIHNI NAZIF LEKA, ZK 8120, NJESIA ADM 4, TIRANE
 11. MAJLINDA IRFAN GJOZA, ZK 8360, NJESIA ADM 9, TIRANE
 12. RREME SHABAN HAJDARAJ, ZK 8210, NJESIA ADM 7, TIRANE
 13. MUJO YMER VAJUSHI, ZK 8210, NJESIA ADM 4, TIRANE

Faleminderit!

DREJTOR

ELION SEMANAJ