Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – Tiranë Rurale 2

DREJTORIA E ASHK TIRANA RURALE 2

Dt. 10.02.2021

SHPALLJE

Drejtoria vendore e ASHK, Tirana Rurale 2 bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.
Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.
  1. GENIS BARDHYL MEHILLAJ, ZK 2679, NJESIA ADM KASHAR, TIRANE
  2. RIZVAN, AGRID, LINDITA, KLODJAN RIZVAN, ISMAIL RIZVANI, ZK 3866, NJESIA ADM KASHAR, TIRANE
  3. KABASH TAIP MIRASHI, ZK 3865, NJESIA ADM KASHAR, TIRANE
  4. SHPRESA ENVER MURRANI, ZK 2953, NJESIA ADM KASHAR, TIRANE

Faleminderit!

DREJTOR

ARTUR COBANI