Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – VLORË

DREJTORIA ASHK VLORË

Dt. 28.12.2020

SHPALLJE

Drejtoria vendore e ASHK VLORË bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.
Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.
  1. GRIGOR KOCO PAPASAVA, VJOLETA VANGJEL PAPASAVA  ZK 1481,  DHËRMI, VLORË
  2. SPIRO THOMA RUCI, POLIKSENI ILIA RUCI, ZK 1739,  HIMARË, VLORË
  3. KATERE PETRO PRIFTI, KOZMA MICO PRIFTI, ZK 2960,  PILUR, VLORË
  4. HARILLA MARGARITA KOCO, EVGJENI NIKO KOCO, ZK 3844,  VUNO, VLORË

Faleminderit!

DREJTOR

ANI BINAJ