Për anullimin e pjesshëm të shpalljes së vendeve vakante shpallur me datë 27.08.2020

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ASHK

Dt. 18.09.2020

Ju njoftojmë për anullimin e pjesshëm të shpalljes për vende vakante publikuar në datën 27.08.2020 të pozicioneve në vijim:

Përgjegjës Sektori (2) në profilin: ekonomi – financë. Kategoria: III-b. Niveli minimal i diplomës “Bachelor”, në Krujë (1), Lezhë (1).
Përgjegjës Sektori (1) në profilet: Gjeodezi; Topografi, Ing. Ndërtimi; Ing. Mjedis; Arkitekturë; Urbanistik;. Kategoria: III-b. Niveli minimal i diplomës “Bachelor”, në Lezhë (1).
Specialist (Arkiv / Protokolli) (2), profili: Arsim i lartë, Kategoria: IV-b. Niveli minimal i diplomës “Master Shkencor” në Gjirokastër (1), Lezhë (1).

Shpalljen e mëparshme e gjeni të plotë në link-un më poshtë:

Shpallje konkurimi për vende vakante