Për pagesën e taksës së ndikimit në infrastrukturë – Zonat e Stimuluara

DREJTORIA VENDORE E ASHK ZONAT E STIMULUARA

Dt. 16.09.2019

SHPALLJE

Drejtoria vendore e ASHK ZONAT E STIMULUARA, Referuar nenit 27, pika 3/C të Ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore”, të ndryshuar, fjalia “Leje legalizimit lëshohet vetëm pasi të jetë vërtetuar pagesa e taksës nga taksapaguesi”. Qytetarët që gjejnë emrin në listën bashkëlidhur, janë të lutur të drejtohen në drejtorinë rajonale për të tërhequr faturën e Taksës së Infrastrukturës për të bërë pagesën, e cila më pas lejon drejtorinë e Kadastrës që të emetojë lejen e legalizmit.

Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion shpalljen zyrtare dhe listen emërore.

DREJTOR

INA PELESHKA