Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Berat

DREJTORIA E ASHK BERAT

Dt. 23.07.2019

SHPALLJE

Drejtoria rajonale e ASHK Berat bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ALUIZNI bëhet për një periudhë 30 ditore .

Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.

  1. GËZIM SELIM ARAPI, ZK 8503, NR PAS. 11/255, Berat

  1. ROBERT/VLADIMIR SPIRO VERIJA, ZK 8502, NR PAS 26/116/2, Berat

  1. ROBERT/VLADIMIR SPIRO VERIJA, ZK 8502, NR PAS 26/116, Berat

Faleminderit!

DREJTOR

DONALD MOLISHTI