Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Berat

DREJTORIA E ASHK BERAT

Dt. 18.06.2019

SHPALLJE

Drejtoria rajonale e ASHK Berat bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ALUIZNI bëhet për një periudhë 30 ditore .

Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.

  1. Theodhor Mihallaq Pacuka, Berat
  2. Fiqiri Shaban Dalipaj, BeratFaleminderit!

DREJTOR

DONALD MOLISHTI