Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Dibër

DREJTORIA E ASHK DIBËR

Dt. 18.12.2019

SHPALLJE

Drejtoria rajonale e ASHK Dibër bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore .

Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.

 1. LURIS HAMZA ABAZI, ZK 3799, SLLOVE, DIBËR
 2. DILAVER SHABAN KALOÇI, ZK 2932, PESHKOPI, DIBËR
 3. GEZIM AHMET KABA, ZK 2932, PESHKOPI, DIBËR
 4. MEDI MAHMUD KALESHI, ZK 1668, FUSHE MUHURR, DIBËR
 5. KRISTO OSMAN KALESHI, ZK 1668, FUSHE MUHURR, DIBËR
 6. JURGEN GEZIM LLESHI, ZK 3898, ZDOJAN, DIBËR
 7. FLAMUR REXHEP MURRA, ZK 3444, SHUPENZE, BULQIZE
 8. AGRON SABEDIN MURRA, ZK 3444, SHUPENZE, BULQIZE
 9. VEBI KAMER XHETA, ZK 3444, SHUPENZE, BULQIZE
 10. LUAN GANI RUCI, ZK 2823, OKSHATINE, BULQIZE
 11. MENTOR ZOG KURTI, ZK 3444, SHUPENZE, BULQIZE

DREJTOR

AGRON CERRI