Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Dibër

DREJTORIA E ASHK DIBËR

Dt. 15.01.2020

SHPALLJE

Drejtoria rajonale e ASHK Dibër bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore .

Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.

 1. MENSUR FEHMI DANI, ZK 3444, BULQIZE, SHUPENZE
 2. MENTOR ZOG KURTI, ZK 3444, BULQIZE, SHUPENZE
 3. HAJRI AQIF KACI, ZK 1958, BULQIZE, HOMESH
 4. SHQIPE ISMAIL JOVANI, ZK 1958, BULQIZE, HOMESH
 5. ARSHI HYSNI BEQIRI, ZK 1958, BULQIZE, HOMESH
 6. SIMON MIFTAR LAZRI, ZK 2823, BULQIZE, OKSHATINE
 7. ZABIT ELES SULA, ZK 2823, BULQIZE, OKSHATINE
 8. SHABAN DEHAR ISTREFI, ZK 2529, MAQELLARE, DIBËR
 9. RAMAZAN ABAZ XHANI, ZK 1668, FUSHE-MUHURR, DIBËR
 10. HYSNI DEGJON GJURA, ZK 1889, GUR-REC, DIBËR
 11. EMIN AHMET DEMA, ZK 3639, TREPCE, DIBËR
 12. MEDAT RAMADAN ABAZI, ZK 3799, VLESHE, DIBËR
 13. ZENEL OSMAN BASHA, ZK 1402, CIDHEN, DIBËR
 14. , ZK 2161, KLOS, KLOS
 15. HAMDI MUSTAFA META, ZK 2162, KLOS, KLOS
 16. YLLI HAMDI META, ZK 2990, PLESHE, KLOS
 17. SHEFQET DASH SALLAJ, ZK 3882, ZALL-SHOSHAJ, MAT

DREJTOR

AGRON CERRI