Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Dibër

DREJTORIA E ASHK DIBËR

Dt. 20.02.2020

SHPALLJE

Drejtoria rajonale e ASHK Dibër bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore .

Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.

  1. DESTAN XHEADIN POLIÇI, ZK 2932, DIBËR, DIBËR
  2. REFIK ISMAIL HYSA, ZK 2932, DIBËR, DIBËR
  3. XHAVIT ISMAIL HYSA, ZK 2932, DIBËR, DIBËR
  4. ENID SAZAN BARDULLA, ZK 2932, DIBËR, DIBËR
  5. DRITAN REXHEP BARDULLA, ZK 2932, DIBËR, DIBËR
  6. KUJTIM HALIL DOMI, NAIM SHEFQET DOMI, NURI SHEFQET DOMI, ZK 1371, CEREN, DIBËR
  7. FIQIRI RAMADAN BODINI, ZK 2019, SELISHTE E POSHTME, DIBËR
  8. SEJDI SHEMSI CORJA, ZK 3477, VASIE, DIBËR
  9. XHELADIN SULEJMAN KOÇI, ZK 1126, BURREL, DIBËR

DREJTOR

AGRON CERRI