Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Dibër

DREJTORIA E ASHK DIBËR

Dt. 28.05.2020

SHPALLJE

Drejtoria rajonale e ASHK Dibër bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore .

Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.

  1. SAMI OSMAN KURTI, ZK 3444, SHUPENZË, BULQIZË, DIBËR
  2. SHPËTIM UKE KURTI, ZK 3444, SHUPENZË, BULQIZË, DIBËR
  3. RAMADAN RUSTEM KURTI, ZK 3444, SHUPENZË, BULQIZË, DIBËR

DREJTOR

AGRON CERRI