Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Dibër

DREJTORIA E ASHK DIBËR

Dt. 25.08.2020

SHPALLJE

Drejtoria rajonale e ASHK Dibër bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore .

Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.

  1. SELIM SHAQIR DISHA, ZK 2161, KLOS
  2. NERITAN AGIM KABA, ZK 2932, DIBER

DREJTOR

AGRON CERRI