Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Dibër

DREJTORIA E ASHK TIRANA DIBER

Dt. 10.02.2021

SHPALLJE

Drejtoria vendore e ASHK, DIBER bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.
Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.
 1. RAMI SELIM ELEZI, ZK 2932, PESHKOPI, DIBER
 2. AGIM RIZA MUDA, ZK 2958, PILAFE, DIBER
 3. FATBARDHA AHMET MERA, ZK 2932, PESHKOPI, DIBER
 4. ASTRIT SABRI MARKECI, ZK 3639, TREPCE, DIBER
 5. FATMIR SABRI MARKECI, ZK 3639, TREPCE, DIBER
 6. FATMIR SABRI MARKECI, ZK 3639, TREPCE, DIBER
 7. ESMERALDA EMIN DANI, ZK 2932, PESHKOPI, DIBER
 8. EDISON BAJRAM FRANGU, ZK 2466, LIS, MAT
 9. BASHKIM TOFIK ISAKU, ZK 2267, KRASTE, MAT
 10. ALI MEHMET KOLA, ZK 8612, LAGJIA MINATORI, BULQIZE
 11. NJAZI ALI VRANICI, ZK 2932, LAGJIA DIBRA, DIBER
 12. HAXHI ISUF CERRI, ZK 1402, CIDHEN, DIBER
 13. NEKI HALIT SPAHIU, ZK 2592, MAQELLARE, DIBER
 14. TAULAND ZEHNI CENGA, ZK 2932, PESHKOPI, DIBER
 15. ARBEN ULVI HYSA, ZK 2932, PESHKOPI, DIBER
 16. IVANA HAXHI DEGJONI, ZK 2932, PESHKOPI, DIBER

Faleminderit!

DREJTOR

AGRON CERRI