Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Dibër

DREJTORIA E ASHK DIBËR

Dt. 21.06.2019

SHPALLJE

Drejtoria rajonale e ASHK Dibër bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore .

Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.

NR OBJEKTI TRUALLI FUNKSIONAL TE DHENAT E
SUBJEKTIT
ZONA E PASURISE QYTETI/FSHATI
Sip m 2 Nr. Pas Sip m2 ZK Emer/Mbiemer Bashkia
1 105.5 146/1 300 1229 SHEHAT CANI BULQIZE BOÇEVE
2 171 1-Mar 500 5153 PELLUMB DRIZI DIBER KISHAVEC
3 136.5 1-Apr 375 2153 URIM DRIZI DIBER KISHAVEC
4 111.8 2-Feb 335 2153 NAZMI DRIZI DIBER KISHAVEC
5 189.3 1-Feb 500 2153 NAZMI DRIZI DIBER KISHAVEC
6 119 3-Feb 360 2153 NAZMI DRIZI DIBER KISHAVEC

DREJTOR

RAMADAN HASI