Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Dibër

DREJTORIA E ASHK TIRANA DIBER

Dt. 16.04.2021

SHPALLJE

Drejtoria vendore e ASHK, DIBER bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.
Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.
 1. ROBERT ESAT MANARKOLLI, ZK 1226, BLLICE, DIBER,
 2. HAMIT XHELIL HALILI, ZK 2048, KALLE, DIBER,
 3. JOE ISNI LUSHA, ZK 2366, LACES, DIBER,
 4. EQEREM FAIK SHQEFNI, ZK 3639, TREPCE, DIBER,
 5. MYFTAR DALIP KURTI, ZK 2932, NAZMI RUSHITI, DIBER,
 6. FEJZI BEXHET CIBAKU, ZK 3482, SOHODOLL, DIBER,
 7. MURAT REXHEP NELI, ZK 2161, KLOS, DIBER,
 8. ALFRED PETRIT TAHIRI, ZK 2932, LAGJIA VEHBI DIBRA, DIBER,
 9. MUSTAFA MEHMET MUCA, ZK 2846, OSTREN I MADH, DIBER,
 10. GJIN GJOK LLEZHAJ, ZK 3534, SUC, DIBER,
 11. MIRDASH SELAMI NELOLLARI, ZK 3482, SOHODOLL, DIBER,
 12. LAVDOSH RAMADAN ISKURTI, ZK 2932, PESHKOPI, DIBER,
 13. GJURI HAMIT DRIZI, ZK 2932, AKSIONI, DIBER,
 14. MERSIN DALIP BUSHI, ZK 2516, LUKAN, DIBER,
 15. SHKELZEN XHEMAL BEKTESHI, ZK 2592, MAQELLARE, DIBER,
 16. SHPRESA XHETON MANGA, ZK 2932, TREG, DIBER

Faleminderit!

DREJTOR

AGRON CERRI