Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Dibër

DREJTORIA E ASHK DIBËR

Dt. 26.06.2019

SHPALLJE

Drejtoria rajonale e ASHK Dibër bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore .

Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.

NR OBJEKTI TRUALLI FUNKSIONAL TE DHENAT E
SUBJEKTIT
ZONA E PASURISE QYTETI/FSHATI
  Sip m 2 Nr. Pas Sip m2 ZK Emer/Mbiemer Bashkia  
1 112.5 387/1 285 2932 IBRAHIM
RABDISHTI
DIBER PESHKOPI
2 101.5 393/1 300 2932 ISA RABDISHTI DIBER PESHKOPI
3 131.3 18/135 300 2932 ALI PIRA DIBER PESHKOPI
HASIJE PIRA
IMER PIRA
4 114.5 34/93 300 2932 LUAN LASKU DIBER PESHKOPI
5 78.2 Dec-88 175 2932 AGUSH ZENELHASANI DIBER PESHKOPI
6 82.5 890/14 300 1850 HALIM HOXHA DIBER GREZHDAN

DREJTOR

RAMADAN HASI