Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Dibër

DREJTORIA E ALUIZNI-t DIBËR

Dt. 02.04.2019

SHPALLJE

Drejtoria rajonale e ALUIZNI-t, Dibër bën afishimin publik për qytetarët për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ALUIZNI bëhet për një periudhë 30 ditore.

Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion listen emërore, planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre.

Faleminderit!

DREJTOR

RAMADAN HASI