Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Durrës

DREJTORIA E ASHK DURRËS

Dt. 20.10.2020

SHPALLJE

Drejtoria rajonale e ASHK, DURRËS bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore .

Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.

  1. KLODIAN HAXHI BASHA, FIQIRETE MUHAMED BASHA, ETJ. ZK 8512, DURRËS, DURRËS

DREJTOR

ARTUR ÇOBANI